• ภาษาไทย
  • English

ชนาธิป ลีนิน's blog

U2T for BCG

       


การดำเนินงาน


► กี่ยวกับ U2T for BCG


 ระบบสารสนเทศ


ศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ : 0 7431 7112 โทรสาร : 0 7431 7113

ผู้ประสานงานโครงการฯ (คุณชนาธิป ลีนิน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ) หมายเลยโทรศัพท์ (มือถือ) 08 7293 5669 E - Mail Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th

  

คำสำคัญ : tags: 

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Innovation&Digital Technology Awards 2022

   โครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Innovation&Digital Technology Awards 2022

     

บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2565
เปิดรับข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Service Innovation & Digital Technology Proposal)
และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่านระบบรับสมัคร (คลิก)

20 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching)

21 – 22 พฤษภาคม 2565
ผู้ที่ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching) จัดส่งไฟล์นำเสนอผลงาน
ในรูปแบบ .PPT หรือ .PDF ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ chanatip.l@rmutsv.ac.th

23 - 24 พฤษภาคม 2565
การประกวด (Pitching) ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper)
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings / ประการผลการประกวดการนำเสนอผลงาน (Pitching)

มิถุนายน - กันยายน 2565
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด


► คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน    
     
     
รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
► เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
 

♦ ผู้สมัครส่งข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือ บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ต้องเป็นไปในรูปแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามจุดเน้นของคณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้สมัครลงทะเบียนและสมัครผ่านระบบสารสนเทศ พร้อม Upload แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ และ Upload แบบเสนอโครงการ (Proposal & Concept Paper) ผ่านระบบ ด้วย .PDF ไฟล์ ผู้ที่ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching) จัดเตรียมไฟลล์นำเสนอผลงานในรูปแบบ .PPT หรือ .PDF ผู้นำเสนอผลงาน (Pitching) มีเวลานำเสน 20 นาที และตอบประเด็นคำถาม 10 นาที ♦ ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ดำเนินการภายใต้ขอบเขตข้อหนึ่งข้อใด ในประเด็นดังต่อไปนี้

 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern organization) และการให้บริการครบวงจร ณ จุดเดียว (One stop service)

♦ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน จะดำเนินการพิจารณาในรูปแบบของการประกวด (Pitching) ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) รูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) รูปแบบสื่อและวิธีการในการนำเสนอผลงาน และการตอบประเด็นคำถาม (Q&A) จากคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาด้วยระดับคะแนนเต็ม 100 คะแนน / ผลงาน คลอบคลุมประเด็นขั้นต่ำ ดังนี้

 • ด้านการใช้ประโยชน์และการให้บริการ
 • ด้านความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลงาน
 • ด้านหลักการ / แนวคิดในการพัฒนา
 • ด้านการนำเสนอผลงานและ Q&A
 • ด้านคุณค่าและความเป็นนวัตกรรม
 • Etc.

 
 

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ : 0-7431-7112 โทรสาร : 0-7431-7113
ผู้ประสานงานโครงการฯ (คุณชนาธิป ลีนิน) หมายเลยโทรศัพท์ (มือถือ) 08-7293-5669 E - Mail Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th

     

An Explosion of Digital Innovation During a Pandemic | the Map

TECHNOPRENEURSHIP BOARD

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)
คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ 43/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานกรรมการ
       
   
  นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
 
  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
นายอนุกูล นันทพูธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายฐาปนิค ตีระพันธ์
อาจารย์
นายกระวี อนนตรี
อาจารย์
นางสาวนศพร ธรรมโชติ
อาจารย์
นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร
อาจารย์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวอริสรา พรหมอินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชนาธิป ลีนิน
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
นางสาวจิระภา เภ่าเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
คำสำคัญ : tags: 

TECHNOPRENEURSHIP ABOUT

   สินีนาฏ เพิ่มสวัสดิ์ : TIBD ที่ www.tibdglobal.com
อ้างอิง : https://101entrepreneurship.org/technopreneurship


► ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) ความหมายและความสำคัญ

ผู้ประกอบการทั่วไปต่างทำธุรกิจหลากหลายประเภทตามความสนใจ  พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มองหาโอกาสตลอดเวลาและเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสร้างกำไรสูงสุดของกับธุรกิจ ในยุคแห่งเทคโนโลยีผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีกลับเริ่มต้นแตกต่างออกไป พวกเขาเริ่มจากระดมความคิดเห็น  พยายามระบุแนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วจึงหาไอเดียหรือวิธีที่แตกต่างใหม่ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงวิธีการบางอย่างจากวิธีดั้งเดิม ซึ่งวิธีใหม่ๆนั้นจะช่วยทำให้วิธีการบางอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายและนิยามของธุรกิจเทคโนโลยีในบริบทที่กว้างขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของบุคคล ประเทศชาติและโลกในอนาคตแบบองค์รวม  ในโลกดิจิตอลนั้นการพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมต่างอยากประสบความสำเร็จในสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น พวกเขาผลิตนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านทักษะและพรสวรรค์ที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

► จริงๆแล้วธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) คืออะไร?

ความหมายได้บอกใบ้อยู่ในคำศัพท์อยู่แล้ว คำนี้เกิดจากการรวมกันของ 2 คำ คือ “ technology – เทคโนโลยี” และ “Entrepreneurship – ความเป็นผู้ประกอบการ”  กล่าวได้ว่าธุรกิจเทคโนโลยีเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งในสาขาเทคโนโลยี กระบวนการของธุรกิจเทคโนโลยีเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัยเข้ากับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ส่วนสำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการ และนี้คือผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ เหมาะกับคนที่ฉลาด, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีความรู้เรื่องไอทีสูง, มีความหลงใหล และพร้อมรับความเสี่ยง  ตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงก้องโลก คือ บิล เกตส์ จาก Microsoft ,เซอร์เก บรินและลาร์รี่ เพจ จาก Google, สตีฟ จ็อบส์ จาก Apple

► ความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีบทบาทสำคัญมากในการธุรกิจประเภทนี้เพื่อให้จุดประสงค์ต่างๆบรรลุเป้าหมาย อันดับแรกธุรกิจเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้นและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่คาดไม่ถึงและเป็นประโยชน์กับประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนสร้างประโยชน์กับสังคมและประเทศในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคคล ในที่นี้ขอกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศ ดังนี้

 • สร้างโอกาสการจ้างงาน เมื่อเริ่มทำธุรกิจ จะทำให้เกิดการจ้างงานมากมายเนื่องจากธุรกิจต้องการกำลังคนในการการปฏิบัติการ  ธุรกิจเทคโนโลยีสามารถช่วยสร้างงาน ลดปัญหาการว่างงานให้ประเทศได้เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตราการจ้างงานให้ระบบเศรษฐกิจ
 • ทรัพยากรท้องถิ่น มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายที่ผู้ประกอบการทุกคนสามารถใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การใช้ทรัพยการท้องถิ่นช่วยเพิ่มคุณค่าและลดอัตราการสูญเปล่าของทรัพยากร
 • การกระจายความเสี่ยงและอำนาจทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถค้นพบโอกาสทางธุรกิจและจัดตั้งบริษัทในที่ที่เหมาะสมแม้เป็นพื้นที่ห่างไกล
 • การพัฒนาทางเทคโนโลยี นักประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการใช้ประโยชน์และพัฒนาเทคโนโลยีได้
 • การลงทุนหรือการสะสมทุน การลงทุนเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นและพาธุรกิจไปยังจุดสูงสุด  พวกเขารับความช่วยเหลือทางการเงินจากนักลงทุนและบริษัทการเงิน นำเงินออมของภาครัฐมาใช้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆมากขึ้น คนรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานกับบริษัทประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและพนักงานเองที่อยากทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วย
คำสำคัญ : tags: 

คำสั่ง

   


► มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง DOWNLOAD
       
394/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
2220/2564 7 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Reskill & Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพิ่มเติม
[PDF]
2096/2564 23 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Reskill & Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
[PDF]
324/2563 14 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]

► คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง DOWNLOAD
       
43/2565 9 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) [PDF]
122/2563 18 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้โครงการการยกระดับความรู้และทักษะของประชาชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
[PDF]
83/2563 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) คณะครุศาสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
82/2563 22 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ในการดำเนินการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
53/2563 17 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามและดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
45/2563 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET HUB SIRVIJAYA) [PDF]
42/2563 22 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบโรงเรียน [PDF]
28/2563 8 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [PDF]
21/2563 12 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ร่วมโครงการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนพะตง [PDF]
143/2562 9 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ The Exhibition Smart Digital Education for All [PDF]
133/2562 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
132/2562 13 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
131/2562 13 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
130/2562 11 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
114/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
113/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
112/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
86/2562 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2562 [PDF]
11/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ระดับคณะ [PDF]
135/2561 7 ธันวาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2561 [PDF]
123/2561 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [PDF]
คำสำคัญ : tags: