• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   


Facebook free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Youtube free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Tik tok free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Phone free icon

074-317180

smoiedsmoied64@gmail.com

Gmail free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Map free icon

2/1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

smoiedsmoied64@gmail.com


 

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

----

------

 


คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

 

         

            

       

- ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

 

แผนการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

- โครงการสโมสรนักศึกษา


รายงานผลดำเนินโครงการสโมสรนักศึกษา

 

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา

 

ระบบสารสนเทศของสโมสรนักศึกษา

 

- ชมรมสโมสรนักศึกษา