• ภาษาไทย
    • English

♦ บุคลากรเกษียณอายุราชการ


   
นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์
พนักงานพิมพ์
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  นายวีระยุทธ จันทรักษา
อาจารย์
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  นายสุรพล สุภารัตน์
อาจารย์
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557