► ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา

             

♦ IED RELATED ORGANIZATION    

♦ กระทรวงศึกษาธิการ
♦ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
♦ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
♦ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

♦ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
♦ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
♦ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
♦ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

♦ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
♦ เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
♦ ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้ มทร.ศรีวิชัย
♦ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มทร.ศรีวิชัย