• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผนดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 1478 - 0680
E - Mail address : songnakorn@hotmail.com

ผู้ช่วศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 2438 - 9951
E - Mailaddress : wimon.b@rmutsv.ac.th
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 7639 - 1593
E - Mail address : ruthairat.s@rmutsv.ac.th
นางสาวอัญชลี สะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 7611 - 8168
E - Mail address : anchalee.s@rmutsv.ac.th
นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 8624 - 6294
E - Mail address : phawadee.c@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑาธิป แก้วพิจิตร
นักวิชาการโสดทัศนศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 2994 - 7988
E - Mail address : ่juthathip.k@rmutsv.ac.th​
นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์
พนักงานพิมพ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 9653 - 0520
E - Mail address : siriporn.l@rmutav.ac.th
 

 

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 4397 - 5299
E - Mail address : detchawin.k@rmutsv.ac.th
นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 0220 - 9995
E - Mail address : sukrattajit.m@rmutsv.ac.th
นายธีรภัทร พรหมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1826 - 8221
E - Mail address : teeraphat.p@rmutsv.ac.th

► เกี่ยวกับฝ่าย ► ระบบสารสนเทศ ► ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม ► โครงการและกิจกรรม
       
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานสารบรรณ
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานสารสนเทศ
  • งานโสตน์ทัศนูปกรณ์