• ภาษาไทย
    • English

♦ คณะกรรมการบริหารคณะ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

กรรมการ

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรรมการ

 
       
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี
นายเมธัส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายจรัญ ธรรมใจ
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหการ
นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       

นายอนุกูล นันทพุธ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ

นายชนาธิป ลีนิน

หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ 

กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

กรรมการ

นายเอกศักดิ์ สงสังข์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ

กรรมการ

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี

หัวหน้างานบริหารและวางแผน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ