• ภาษาไทย
    • English

♦ คณะกรรมการบริหารคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

กรรมการ
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการ
ผู้ช่วศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้
กรรมการ
นายกฤษฎา คงพูน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
กรรมการ
นายอนุกูล นันทพูธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ
หัวหน้าหลักสูตรอุตสาหการ
​กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
หัวหน้าหลักสูตรไฟฟ้า
​กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สุขแก้ว
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
​กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม
​กรรมการ
นายสมพงษ์ แก้วหวัง
หัวหน้าหลักสูตรระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
​กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
กรรมการ
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ