• ภาษาไทย
    • English

♦ ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์


♦ ปรัชญา (Philosophy)

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

♦ ปณิธาน (Determination)

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

   

♦ วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ
 
♦ ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS
R = Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
U = Unity เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
T = Technology and Innovation ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
S = Shining Wisdom การจัดการศึกษาแลการสร้างเครือข่าย รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย

♦ พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 - สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
 - อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
   

♦ วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

♦ เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

♦ อัตลักษณ์ (Identity)

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

♦ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   

♦ เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. เป็นองค์กรสมัยใหม่
2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง


   
 
► นวัตกรรมการศึกษา : RUTS Education Innovation Platform
 
► การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ : Re - RUTS Lecturer Platform
 
► การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย : RUTS Braning Platform
 
► สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : Research Platform
 
► การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม : Social Engagement Platform
 
► วิสาหกิจวัฒนธรรม : Cultural Enterprise Platform
 
► การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ : Modern Organization Management Platform