• ภาษาไทย
    • English

♦ หลักสูตรฝึกอบรม


SMART ORGANIZATION & TECHNOLOGY
             
IED 64001   IED 64002   IED 64003   IED 64004
     
    - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -   - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -    
  [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.ฤทัย ประทุมทอง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ. ดร.วาสณา บุญส่ง
 09 - 7345 - -8802 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย ruthai.p@rmutsv.ac.th    08 - 6525 - 7155 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย korrapat.c@rmutsv.ac.th    08 - 1557 - 8495 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย narongrit.s@rmutsv.ac.th    09 - 5102 - 9374 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย wasana.b@rmutsv.ac.th
             
IED 64005   IED 64006   IED 64007   IED 64008
     
    - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -       - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -
[รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายชนาธิป ลีนิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายฐาปนิค ตีระพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
 08 - 6525 - 7155 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย korrapat.c@rmutsv.ac.th    08 - 7293 - 5669 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย chanatip.l@rmutsv.ac.th    08 - 2828 - 9801 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย thapanic.t@rmutsv.ac.th    xx - xxxx - xxxx | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย apichaya.k@rmutsv.ac.th
 
DIGITAL CONTENT & INNOVATION
             
IED 64009   IED 64010   IED 64011   IED 64012
     
- ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -       - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -   - ยกเลิกโครงการตามเงื่อนไขจำนวนผู้สมัคร -
[รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]   [รายละเอียด] | [ลงทะเบียน]
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
 08 - 4633 - 9811 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย jukkrit.k@rmutsv.ac.th    08 - 9738 - 7682 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย pitipong.ki@rmutsv.ac.th    08 - 8399 - 1917 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย monthanan.w@rmutsv.ac.th    08 - 8399 - 1917 | ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย monthanan.w@rmutsv.ac.th