เลขที่ 2/1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7180
โทรสาร 0-7431-7181