สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7180
โทรสาร 0-7431-7181