ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25641974000092 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Telecommunication and Network Systems (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย)
ชื่อย่อ : อส.บ. (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย)
เอกสารข้อมูลหลักสูตร : สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต

เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 1 ปี

เรียนรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมีที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติจริง

ฝึกประสบการณ์ 1 ปี

ฝึกประสบการณ์การทำงานสายโทรคมนาคมและเครือยข่ายกับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ

นายช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคม , นายช่างโครงข่ายด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง , นายช่างสนับสนุนด้านเทคนิค เครือข่ายและความปลอดภัย , ผู้ประกอบการอิสระทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

ปรัชญาการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย เน้นความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและมีสมรรถนะด้านวิชาชีพ
 • มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
 • มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่ม และมีภาวะผู้นำ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนสามารถ

 • PLO1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณนักบริการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านโทรคมนาคมแล เครือข่าย
 • PLO2 ค้นคว้าหาความรู้ ในศาสตร์ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
 • PLO3 วางแผนงานอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
 • PLO4 เลือกใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายที่เหมาะสม
 • PLO5 ปฏิบัติงานทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ในสถานการณ์จริง ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • PLO6 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย
 • PLO7 สื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตร

 • ระบบ : ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ)
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาสำหรับการสอบ และให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจำนวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • ภาคการศึกษาที่ 1 : กรกฎาคม - ตุลาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 • ภาคฤดูร้อน : มีนาคม - เมษายน
 • ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • มีโดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร