• ภาษาไทย
    • English

สำนักงานคณบดีนายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 0693 - 1449
E - Mail address : angool.n@rmutsv.ac.th


นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 0476 - 1734
E - Mail address : rungnapa.k@rmutsv.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 7639 - 1593
E - Mail address : ruthairat.s@rmutsv.ac.th

นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 06 - 1773 - 2402
E - Mail address : akasak.s@rmutsv.ac.th