• ภาษาไทย
    • English

♦ บุคลากรสายสนับสนุน

   


 นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
anugool.n@rmutsv.ac.th

  ► ฝ่ายวิชาการและวิจัย      
   
  นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
rungnapa.c@rmutsv.ac.th
นายชนาธิป ลีนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าน่วยบริการวิชาการ

chanatip.l@rmutsv.ac.th
นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี
นักวิชาการศึกษา
sirion.t@rmutsv.ac.th
 
         
   
  นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jutatip.d@rmutsv.ac.th
นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
natakorn.r@rmutsv.ac.th
นางสาวสุภาพร ขวัญอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supaporn.kw@rmutsv.ac.th
 
         
       
  นายนิโคลาส อุบลสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการ Coastal Tourism

nicolas.u@rmutsv.ac.th
h
     
         
  ► ฝ่ายบริหารและวางแผน      
   
  นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ruthairat.s@rmutsv.ac.th
นางสาวอัญชลี สะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

anchalee.s@rmutsv.ac.th
นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

phawadee.c@rmutsv.ac.th
 
         
   
  นางสาวสิริพร นับถือบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
siriporn.n@rmutsv.ac.th
นายธีรภัทร พรหมมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
teeraphat.p@rmutsv.ac.th
นางสาวอริสรา พรหมอินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
arissara.p@rmutsv.ac.th
 
         
         
         
         
  ► ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์      
     
  นายเอกศักดิ์ สงสังข์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

akasak.s@rmutsv.ac.th
นางสาวจิระภา เภ่าเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jirapa.p@rmutsv.ac.th
   
         
  ► สำนักงานสาขา      
     
  นางสาวฟารีดา หีมชูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

fareeda.h@rmutsv.ac.th
นางสาวภารดี พงศ์จินต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
paradee.po@rmutsv.ac.th