• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการและวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 6994 - 9008
E - Mail address : chaiya.t@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 5102 - 9374
E - Mailaddress : wasana.b@rmutsv.ac.th
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1047 - 1787
E - Mailaddress : chareefah.h@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ :08 - 7885 - 0060
E - Mail address : thanat.n@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 5372 - 6400
E - Mail address : janthothai.j@gmail.com
นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 0693 - 1449
E - Mail address : angool.n@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ
หัวหน้าหลักสูตร
าขาวิชาอุตสาหการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 9739 - 1314
E - Mail address : tawichart.y@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 6525 - 7155
E - Mail address : korrapat.c@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ สุขแก้ว
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 4194 - 2744
E - Mail address : arun.S@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตร
าขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 4633 - 9811
E - Mail address : jukkrit.k@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์
หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 5921 - 9559
E - Mail address : jakkrapong.j@rmutsv.ac.th
นายจรัญ ธรรมใจ
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 9658 - 0474
E - Mail address : jaran.t@rmutsv.ac.th
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1047 - 1787
E - Mail address : chareefah.h@rmutsv.ac.th
นางสาวฤทัย ประทุมทอง
หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 7345 - -8802
E - Mail address : ruthai.p@rmutsv.ac.th
นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์
ผู้จัดการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 5440 - 8388
E - Mail address : naparat.k@rmutsv.ac.th
นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 0476 - 1734
E - Mail address : rungnapa.k@rmutsv.ac.th
นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1876 - 0294
E - Mail address : worawalan.m@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 3581 - 7502
E - Mail address : jutatip.d@rmutsv.ac.th
นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี
นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 0395 - 9378
E - Mail address : sirion.s@rmutsv.ac.th
นายชนาธิป ลีนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 7293 - 5669
E - Mail address : chanatip.l@rmutsv.ac.th

► เกี่ยวกับฝ่าย ► ระบบสารสนเทศ ► ดาวน์โหลดเอกสาร ► โครงการและกิจกรรม
       


► ปฏิทินการดำเนินงานและภารกิจ