• ภาษาไทย
    • English

♦ หลักสูตรระดับปริญญาตรี


  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) โดยมุ่งเน้นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันยุค ทันสมัย มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมและประเทศ ประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 2.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า (วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง และวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 3.หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ปวส. ควบ ปริญญาตรี) 6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) และในอนาคตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
     
     
     

รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2  (Programme Specification : TQF2)
     
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ

  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
   
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)