• ภาษาไทย
    • English

เกี่ยวกับคณะ

ที่ตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขที่ 2/1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7180 ต่อ 7000
โทรสาร : 0-7431-7181