• ภาษาไทย
  • English

♦ ประวัติและข้อมูลทั่วไป

   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการเรียนการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามประกาศจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552
   

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย

 เลขที่ 2/1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


จัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า
       - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
       - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)


สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
       - หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


การพัฒนาหลักสูตรใหม่

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
งบประมาณ 237 ล้านบาท ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.19 น.
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี
และพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

   
   
รายนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
นายวีระยุทธ จันทรักษา
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
   
สีประจำคณะ  สัญลักษณ์

สีทับทิม รหัสสีอ้างอิง #ed2891 CMYK (C0 M95 Y0 K0) RGB (R237 G40 B145)

HEX color #ED2891, Color name: Wild Strawberry, RGB(237,40,145), Windows: 9513197. - HTML CSS Color


 

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์คณะ <<<คลิก>>>