• ภาษาไทย
  • English

♦ ประวัติและข้อมูลทั่วไป


"คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามประกาศจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


 • พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการเรียนการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่
  • สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่
   • หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ
   • หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
   • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่
   • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
   
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
  จำนวนเงิน 237 ล้านบาท ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.19 น. โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี และพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562

 • สถานที่ตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   เลขที่ 2/1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
    
   
   

ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

พิธีวางศิลาฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

♦ รายนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ♦

นายวีระยุทธ จันทรักษา
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

 ► สีประจำคณะ
สีทับทิม
CMYK (C0 M95 Y0 K0)
RGB (R243 G20 B160)
รหัสสีอ้างอิง #ed2891

 

► สัญลักษณ์
ดาวน์โหลดสัญลักษณ์คณะ <<<คลิก>>>