• ภาษาไทย
    • English

♦ คณะกรรมการประจำคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ บุญชูวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ
หัวหน้าหลักสูตรอุตสาหการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฏ์ แก้วประเสริฐ
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จัตต์จำนงค์
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม
กรรมการ

ดร.บุษราคัม ทองเพชร
อาจารย์
เลขานุการ

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ