• ภาษาไทย
    • English

♦ คณะกรรมการประจำคณะ

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย นายมนูญ บุญชูวงศ์ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม ทองเพชร
อาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ