Get Adobe Flash player

คณบดี

 

       อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา

         คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED ServiceUser login

ล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)
รหัสผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)

 

**กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่ของแต่ละวิทยาเขต และผังการเดิน

เข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพระราชทานปริญญาบัตร ตามเอกสารแนบด้านล่าง**

  •  เอกสารแนบ

  เอกสาร ขนาดไฟล์ (Mb)
   กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ครั้งที่9-2560.pdf 0.04
   ผังการเดิน.pdf 0.3

 

         แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษาและการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมทับทิม2

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร และนักศึกษา