• ภาษาไทย
    • English

♦ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
08 - 4963 - 3240
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย piya.p@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

08 - 6994 - 9008
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย chaiya.t@rmutsv.ac.th
ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

08 - 1478 - 0680
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย songnakorn@hotmail.com
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 08 - 8399 - 1917
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย monthanan.w@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

09 - 5102 - 9374
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย wasana.b@rmutsv.ac.th
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 09 - 1047 - 1787
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย chareefah.h@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้

08 - 2438 - 9951
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย wimon.b@rmutsv.ac.th
นายกฤษฎา คงพูน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

09 - 5441 - 0956
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย kritsada.k@rmutsv.ac.th
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

xx - xxxx - xxxx 
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย apitchaya.k@rmutsv.ac.th

นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 08 - 0693 - 1449
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย angool.n@rmutsv.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
08 - 7885 - 0060
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย thanat.n@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 08 - 5372 - 6400
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย janthothai.j@gmail.com