• ภาษาไทย
    • English

♦ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
 
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
ผู้ช่วยคณบดี
นายเมธัส เทพไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี