• ภาษาไทย
    • English

นวัตกรรมนักศึกษา


► เกี่ยวกับนวัตกรรมนักศึกษา ► แบบฟอร์มนวัตกรรมนักศึกษา
   
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (1) แจ้งความจำนงการขอรับรองนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (2) หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่มหาวิทยาลัย
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (3) รายละเอียดนวัตกรรมของนักศึกษา
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (4) การใช้ภาษาเฉพาะทาง

► ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101010   ผลงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสิงหนคร
โดย : นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด, นางสาววรวรรณ อินทสระ และ นายอรรถโกวิท แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101011   ผลงาน : เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์ มิลอน, นายโกเมนเอก ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101012   ผลงาน : ชุดช่วยพยุงฝึกก้าวเดิน V.2 
โดย : นางสาวกรสกุล ชูโลก, นายณัฐนนท์ ธรรมโณ และ นายวัชรพล แพทย์รัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101013   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
โดย : นางสาวฆูซัยณี ศรีพิกุล, นางสาวอัมนีย์ แหละยุหีม และ นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101014   ผลงาน : การพัฒนาระบบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบลมร้อนหมุนเวียนควบคุมด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นายธนพัทธ์ ชูศรี, นายปรินทร เล่าพิทักษ์ และ นายอภิมุข สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101015   ผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์เสริมถุงเก็บปัสสาวะอัจริยะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่คาสายสวนปัสสาวะ
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทร์นิภา จันทร์ฉาย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101016   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส
โดย : นายพินิศ ทองมีขวัญ, นางสาวสรวงสุดา อินทเรย์ และ นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101017   ผลงาน : เครื่องติดตามสภาพน้ำบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
โดย : นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล และ นางสาวสุมณฑา วรรณขาว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101018   ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งระบบสุญญากาศสำหรับเครื่องเทศและสมุนไพรไทย
โดย : นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์, นายธนวัฒน์ แสงไกร และ นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101019   ผลงาน : ตู้อบสมุนไพรระบบอินฟราเรด
โดย : นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น, นายชัยมงคล ชูทอง และ นายชญานนท์ พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101020   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
โดย : นางสาวสรารัตน์ หนูเสน, นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104001   ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชุดการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ
โดย : นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ และ นางสาวเบญจรัตน์ แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104002   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาไฟฟ้า
โดย : นายพีรยุทธ รักญาติ และ นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104003   ผลงาน : การพัฒนาการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์ นครไพร และ นายสิทธิชัย ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104004   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มัลติมิเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายพงศ์ภัค เจริญศรี, นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี และ นางสาวลักขณา ตุเทพ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104005   ผลงาน : การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเรื่องวงจรเรียงกระแส โดยใช้ ADDIE Model
โดย : นางสาวเจนจิรา แก้วสุข และ นางสาวยุวดี อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE