• ภาษาไทย
    • English

นวัตกรรมนักศึกษา

   ► เกี่ยวกับนวัตกรรมนักศึกษา ► แบบฟอร์มนวัตกรรมนักศึกษา
   
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (1) แจ้งความจำนงการขอรับรองนวัตกรรม
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (2) หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทาง
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (3) รายละเอียดนวัตกรรมของนักศึกษา
  • [WORD] | [PDF] แบบฟอร์ม : (4) การใช้ภาษาเฉพาะทาง

► ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รับรอง 3 ผลงาน

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201012 ผลงาน : การศึกษาน้ำมันหอมระเหยที่มีสารกัดดี-ลิโมนีนจากเปลือกพืชตระกูลส้มเพื่อใช้ในการละลายโฟมพอลิศไตรีน
โดย : นายณัฐพล จิตตาศิรินุวัตร นายทินกร เพิ่มพูน และ นางสาวชนัญชิดา ช่อมณี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201013 ผลงาน : การผลิตเอทานอลด้วยน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด
โดย : นายฟาอิส เดชพลรุ่งเรือง นายณัฐภัทร แก้วคงจันทร์ และ นางสาวศศิธร พันธุ์คง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201014 ผลงาน : ชุดทดลองกระบวนการคัดแยกวัตถุบนสายพานลำเลียงโดยใช้ PLC ในการควบคุม
โดย : นายพชรฌน บัวเพชร นายรัชชานนท์ โมสิกะ และ นายทรรศน เพชรศรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

เดือน มกราคม 2565 รับรอง 21 ผลงาน

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201004 ผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เรื่อง วงจรรวมการขับและควบคุมมอเตอร์ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งานสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิตสาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”
โดย : นางสาวมินตรา  ทองเอียด ,นายศุภฤกษ์  สุขขัด และนายณัฐชา  พงศ์พรหม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201006 ผลงาน : การออกแบบและสร้างชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ (PLC) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต(หลักสูตร 4ปี)
โดย : นางสาวฐิติรัตน์  มณีฉาย ,นายคณภัทร  ไข่รักษ์ และนายจิรวัฒน์  สุขสงค์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204001 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยโปรแกรม AnyFlip
โดย : นายปรินธร เล่าพิทักษ์, นายพงศ์ภัค เจริญศรี และ นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี
หลักสูตร :


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204002 ผลงาน : สื่อการสอนด้วยหนังสือภาพ (Photobook) สำหรับหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ช่างติดตั้ง IoT สำหรับฟาร์มออแกนิค
โดย :  นายทรงพล  สิทธิชัย ,นายธนธรรม  มุสิกะ ,นางสาวณัฐริตา  คงเกิด และนายภูมิพัฒน์  ดุษฎ
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204003 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การซ่อมบำรุงลำโพงด้วย AnyFlip
โดย : นางสาวปริยวรรณ  จันทร์เพชร, นางสาวธมาพร  ทิพย์จันทา และนายกวิภัฎ  ทิพย์กองลาศ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204004 ผลงาน : วีดีโอการสอนงานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และแคปปิลารี่ทิ้ว
โดย : นายศิริวัฒน์  พรหมพัฒน์, นายคณิติน  โต๊ะเตบ, นายวสิน  แก้วแก้ว และนายธนพล  ชายทองแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204005 ผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site ร่วมกับห้องเรียน Google Classroom เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)
โดย : นายสุริยา  ศรีมาลา ,นางสาวชนัญชิดา  ไฝทอง และนายเจนิพัทธ์  จันทร์แก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204006 ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ ผ่านสมาร์ทโฟน เรื่อง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นายกิตปวิตร  สุวรรณคีรี ,นางสาวสุุวรรณี  ทิพย์จันทา ,นางสาวเบญญาภา  ถาวะรัตน์  และนางสาวเมธาพร  ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204007 ผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง การใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทาน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี )
โดย : นางสาวณัฐณิชา  จารุมา, นายกฤตยชญ์  ย่องใย และนายวายุภักษ์  จิรักษา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204008 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องการอัพเดทซอฟแวร์ OTA จากจานดาวเทียม ด้วยระบบ MANUAL
โดย :  นายปัณณ์  คงนาลึก ,นางสาวณิชาภัทร  พันธุ์ทอง และนางสาวพัฒน์นรี  พุ่มเงิน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204009 ผลงาน : การจัดการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรช่างติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้ชุดทดลองฝึกปฏิบัติในรูปแบบ ADDIE Model ร่วมกับการวัดและประเมินผลผ่านโปรแกรม Google Site
โดย : นายจิรกิตติ์  วราภรณ์, นางสาวพรทิพย์  ทองมี และนางสาวนุชนาท  เสาวคนธ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204010 ผลงาน : สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
โดย : นายณรงฤทธิ์  ราชภักดี ,นายภานุวิชญ์  บังกิ่ง ,นางสาวนาเดีย  หมัดศิริ และนางสาวจิรารัตน์  โทบุรี
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204011 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
โดย : นายกิตติศักดิ์   โพธิสะอาด, นางสาวอรอุมา  เต็มแก้ว ,นายพิมพรึก  โหลสุกล และนางสาวปวริศา พรหมสมบัติ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204012 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Edmodo ตามแนวคิด Flipped Classroom เรื่อง เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ยุค 5G ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า)
โดย : นางสาวกมลชนก  โฉมทอง ,นายณัฐนนท์  ชุมเมฆ และนายสุุริยา  นารีพล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204013 ผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นเนียร์พอด (Nearpod) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
โดย : นางสาวจิราภา  ทองพระธรรม ,นางสาวพรทิพย์ จิตรน้อย, นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ  และนางสาวธนิษฐา  ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204014 ผลงาน : สื่อการสอนงานเดินสายไฟระบบไฟฟ้าวงจรเต้ารับไฟทางเดียว
โดย :  นางสาวกัญญารัตน์  พรหมรัตน์, นางสาวพิมพิศา  นวลลอย ,นางสาวชวัลลักษณ์  เรืองอาจพาณิชย์ ,นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สุวรรณ และนายกนต์ชนา  คงหนู
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204015 ผลงาน : การจำลองประกอบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม PC Building Simulator
โดย : นายเดชาธร  อนุสาส์น, นายชัวัลกร  เพชรน้อย,นายชนกันตื  โดบีมอ,นางสาววีรวรรณ  กองกะมุด,และนายธนวุฒิ  ชิตกูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204016 ผลงาน : สื่อ AR การวาดแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายในชุมชนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Vidinoti
โดย : นางสาวโสภา  หมวดเพชร์ ,นางสาวฑิฆัมพร  ไตรสุวรรณ์ ,นางสาวศุศินา  จันทร์เพ็ญ และนางสาวปัทมา  เตมะศิริ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204017 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้าหัวสายแลน
โดย : นางสาวเนตรชนก  ชูช่วย ,นายวิชชาบูรณ์  พรรคเสือ ,นางสาวจันติมา  นิลพันธ์ และนางสาวสุภาณี  โค้ยเซ่ง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204018 ผลงาน : การศึกษากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเบา
โดย : นางสาวสุรัตนา  พรหมวิจิตร ,นายณัฐวงศ์  แก้วกลาง และนางสาววรรณรดา  เส็มหมาน
หลักสูตร :


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204019 ผลงาน : การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ด้วย Google Site สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
โดย : งสาวกัญญาพัชร  ถมยา ,นายณัฐนันท์  ฉิมประเสริฐ ,นายดาวูด  หวังหลำ และนายกนกเพชร  มากรักษ์
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

 

 

   

เดือนธันวาคม 2564 รับรอง 6 ผลงาน

 

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104044 ผลงาน : ใบเซียมซีออนไลน์
โดย : นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ, นางสาวศิริวิมล นวลศรี, นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งนาค และ นางสาวชลธิดา เถื่อนเทพ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104045 ผลงาน : สื่อมันติมีเดียแบบวีดีโอ (video) เรื่อง จอภาพเพื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โดย : นายธีร์ธวัช สังข์ขาว, นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ และ นางสาวศิริวิมล นวลศรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104046 ผลงาน : ชุดสาธิตการเปิดปิดไฟ โดยใช้ Passive Infrared Sensor
โดย : นายปรินธร เล่าพิทักษ์, นายพงศ์ภัค เจริญศรี และ นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104047 ผลงาน : สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิคการนำวัตถุออกจากฉากหลัง ด้วย Photoshop
โดย :  นายชัยมงคล ชูทอง, นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์ พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104048 ผลงาน : การพัฒนาระบบติดตามสถานะของนักท่องเที่ยวในย่างเมืองเก่า
โดย : นางสาวนุชสรา ขุนทอง, นายศรายุทธ ประดับจันทร์ , นางสาวสาธินี งามไตรไร, นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย และนายธนชัย แก้วสองเมือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104049 ผลงาน : ชุดสาธิตการติดตั้งระบบเสียงสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างโทรคมนาคม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

 

เดือนตุลาคม 2564 รับรอง 19 ผลงาน

 

 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101052 ผลงาน : ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกุลณัฐ  เทพกูล และ นางสาวนริศรา  อินจันทร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101053   ผลงาน : ชุดสาธิตหลักการทำงานของวัตต์ฮาร์วมิเตอร์
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ และ นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101054   ผลงาน : ชุดทดลองการทำงานของไอซีกำเนิดสัญญาณความถี่
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์  นครไพร และ นายสิทธิชัย  ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101055   ผลงาน :อุปกรณ์เสริมการเปิดปิดฝาถังขยะอัตโนมัติ
โดย :  นางสาวนันทิตา  จันทร์เอียด, นางสาวรุ่งไพลิน  มิตรดี, นางสาววรวรรณ  อินทสระ และ นายอรรถโกวิท  แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101056   ผลงาน : ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้า
โดย : นางสาวสรารัตน์  หนูเสน, นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101057   ผลงาน : การพัฒนาชุดสาธิตการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ AR
โดย : นายพีรยุทธ  รักญาติ, นางสาวอรอุมา  จิตสุวรรณ์  และ นายปนิธาน  รังเสาร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101058   ผลงาน : ชุดสาธิตการต่อ Arduino กับ LED
โดย : นายธนพัทธ์  ชูศรี, นางสาวลักขณา  ตุเทพ และ นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101059   ผลงาน : ชุดสาธิตวงจร Light Dependent Resistor
โดย : นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ และ นายชิษณุพงศ์  คงสอน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101060   ผลงาน : จอฉายภาพ Hologram 3D
โดย : นางสาวกุลภรณ์  แตงวิเชียร , นายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ , นายศรัณย์  นครไพร , นายอนุพงศ์  แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์  พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101061   ผลงาน : ชุดทดลองการอ่านสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแอนาล็อกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข และ นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101062   ผลงาน : เครื่องบรรยายอัจฉริยะ
โดย : นายธนวัฒน์  แสงไกร , นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข , นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101063   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
โดย : นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นายเตชสิทธิ์  ขุนแก้ว และ นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101064   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โดย : นางสาวอุบลรัตน์  ยุ่งนาค , นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101065   ผลงาน : ชุดวัดความชื้นของดินในกระถางต้นไม้และรดน้ำอัตโนมัติ
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ , นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์ , นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101066   ผลงาน : เครื่องพ่นละอองน้ำในแผงผักอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกรสกุล  ชูโลก , นายชัยมงคล  ชูทอง , นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ , นายชิษณุพงศ์  คงสอน และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101067   ผลงาน : โคมไฟเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกาย
โดย :  นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101068   ผลงาน : ชุดทดลองมัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : างสาวนุชสรา  ขุนทอง , นายศรายุทธ  ประดับจันทร์ และ นายธนชัย  แก้วสองเมือง 
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101069   ผลงาน : ชุดสาธิตการวัดระยะด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
โดย :  นางสาวกรสกุล  ชูโลก และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101070   ผลงาน : ชุดการทดลองเรื่องทรานซิสเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

 

► ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101010   ผลงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสิงหนคร
โดย : นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด, นางสาววรวรรณ อินทสระ และ นายอรรถโกวิท แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101011   ผลงาน : เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์ มิลอน, นายโกเมนเอก ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101012   ผลงาน : ชุดช่วยพยุงฝึกก้าวเดิน V.2 
โดย : นางสาวกรสกุล ชูโลก, นายณัฐนนท์ ธรรมโณ และ นายวัชรพล แพทย์รัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101013   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
โดย : นางสาวฆูซัยณี ศรีพิกุล, นางสาวอัมนีย์ แหละยุหีม และ นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101014   ผลงาน : การพัฒนาระบบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบลมร้อนหมุนเวียนควบคุมด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นายธนพัทธ์ ชูศรี, นายปรินทร เล่าพิทักษ์ และ นายอภิมุข สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101015   ผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์เสริมถุงเก็บปัสสาวะอัจริยะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่คาสายสวนปัสสาวะ
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทร์นิภา จันทร์ฉาย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101016   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส
โดย : นายพินิศ ทองมีขวัญ, นางสาวสรวงสุดา อินทเรย์ และ นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101017   ผลงาน : เครื่องติดตามสภาพน้ำบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
โดย : นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล และ นางสาวสุมณฑา วรรณขาว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101018   ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งระบบสุญญากาศสำหรับเครื่องเทศและสมุนไพรไทย
โดย : นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์, นายธนวัฒน์ แสงไกร และ นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101019   ผลงาน : ตู้อบสมุนไพรระบบอินฟราเรด
โดย : นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น, นายชัยมงคล ชูทอง และ นายชญานนท์ พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101020   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
โดย : นางสาวสรารัตน์ หนูเสน, นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104001   ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชุดการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ
โดย : นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ และ นางสาวเบญจรัตน์ แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104002   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาไฟฟ้า
โดย : นายพีรยุทธ รักญาติ และ นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104003   ผลงาน : การพัฒนาการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์ นครไพร และ นายสิทธิชัย ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104004   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มัลติมิเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายพงศ์ภัค เจริญศรี, นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี และ นางสาวลักขณา ตุเทพ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104005   ผลงาน : การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเรื่องวงจรเรียงกระแส โดยใช้ ADDIE Model
โดย : นางสาวเจนจิรา แก้วสุข และ นางสาวยุวดี อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101052   ผลงาน : ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกุลณัฐ  เทพกูล และ นางสาวนริศรา  อินจันทร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101053   ผลงาน : ชุดสาธิตหลักการทำงานของวัตต์ฮาร์วมิเตอร์
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ และ นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101054   ผลงาน : ชุดทดลองการทำงานของไอซีกำเนิดสัญญาณความถี่
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์  นครไพร และ นายสิทธิชัย  ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101055   ผลงาน :อุปกรณ์เสริมการเปิดปิดฝาถังขยะอัตโนมัติ
โดย :  นางสาวนันทิตา  จันทร์เอียด , นางสาวรุ่งไพลิน  มิตรดี , นางสาววรวรรณ  อินทสระ และ นายอรรถโกวิท  แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101056   ผลงาน : ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้า
โดย : นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101057   ผลงาน : การพัฒนาชุดสาธิตการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ AR
โดย : นายพีรยุทธ  รักญาติ , นางสาวอรอุมา  จิตสุวรรณ์  และ นายปนิธาน  รังเสาร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101058   ผลงาน : ชุดสาธิตการต่อ Arduino กับ LED
โดย : นายธนพัทธ์  ชูศรี , นางสาวลักขณา  ตุเทพ และ นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101059   ผลงาน : ชุดสาธิตวงจร Light Dependent Resistor
โดย : นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ และ นายชิษณุพงศ์  คงสอน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101060   ผลงาน : จอฉายภาพ Hologram 3D
โดย : นางสาวกุลภรณ์  แตงวิเชียร , นายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ , นายศรัณย์  นครไพร , นายอนุพงศ์  แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์  พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101061   ผลงาน : ชุดทดลองการอ่านสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแอนาล็อกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข และ นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101062   ผลงาน : เครื่องบรรยายอัจฉริยะ
โดย : นายธนวัฒน์  แสงไกร , นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข , นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101063   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
โดย : นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นายเตชสิทธิ์  ขุนแก้ว และ นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101064   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โดย : นางสาวอุบลรัตน์  ยุ่งนาค , นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101065   ผลงาน : ชุดวัดความชื้นของดินในกระถางต้นไม้และรดน้ำอัตโนมัติ
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ , นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์ , นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101066   ผลงาน : เครื่องพ่นละอองน้ำในแผงผักอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกรสกุล  ชูโลก , นายชัยมงคล  ชูทอง , นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ , นายชิษณุพงศ์  คงสอน และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101067   ผลงาน : โคมไฟเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกาย
โดย :  นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101068   ผลงาน : ชุดทดลองมัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : างสาวนุชสรา  ขุนทอง , นายศรายุทธ  ประดับจันทร์ และ นายธนชัย  แก้วสองเมือง 
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101069   ผลงาน : ชุดสาธิตการวัดระยะด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
โดย :  นางสาวกรสกุล  ชูโลก และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101070   ผลงาน : ชุดการทดลองเรื่องทรานซิสเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE