• ภาษาไทย
  • English

Blogs

U2T for BCG

       


การดำเนินงาน


► กี่ยวกับ U2T for BCG


 ระบบสารสนเทศ


ศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ : 0 7431 7112 โทรสาร : 0 7431 7113

ผู้ประสานงานโครงการฯ (คุณชนาธิป ลีนิน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ) หมายเลยโทรศัพท์ (มือถือ) 08 7293 5669 E - Mail Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th

  

คำสำคัญ : tags: 

นวัตกรรมผู้เรียนปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

► ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รับรอง 3 ผลงาน

 

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201012 ผลงาน : การศึกษาน้ำมันหอมระเหยที่มีสารกัดดี-ลิโมนีนจากเปลือกพืชตระกูลส้มเพื่อใช้ในการละลายโฟมพอลิศไตรีน
โดย : นายณัฐพล จิตตาศิรินุวัตร นายทินกร เพิ่มพูน และ นางสาวชนัญชิดา ช่อมณี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201013 ผลงาน : การผลิตเอทานอลด้วยน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนด
โดย : นายฟาอิส เดชพลรุ่งเรือง นายณัฐภัทร แก้วคงจันทร์ และ นางสาวศศิธร พันธุ์คง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201014 ผลงาน : ชุดทดลองกระบวนการคัดแยกวัตถุบนสายพานลำเลียงโดยใช้ PLC ในการควบคุม
โดย : นายพชรฌน บัวเพชร นายรัชชานนท์ โมสิกะ และ นายทรรศน เพชรศรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


CERTIFICATE

 

เดือน มกราคม 2565 รับรอง 21 ผลงาน

 

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201004 ผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เรื่อง วงจรรวมการขับและควบคุมมอเตอร์ รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงประยุกต์ใช้งานสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิตสาขาวิชาไฟฟ้า (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”
โดย : นางสาวมินตรา  ทองเอียด ,นายศุภฤกษ์  สุขขัด และนายณัฐชา  พงศ์พรหม
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2201006 ผลงาน : การออกแบบและสร้างชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ (PLC) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนดทรลเลอร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต(หลักสูตร 4ปี)
โดย : นางสาวฐิติรัตน์  มณีฉาย ,นายคณภัทร  ไข่รักษ์ และนายจิรวัฒน์  สุขสงค์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204001 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยโปรแกรม AnyFlip
โดย : นายปรินธร เล่าพิทักษ์, นายพงศ์ภัค เจริญศรี และ นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี
หลักสูตร :


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204002 ผลงาน : สื่อการสอนด้วยหนังสือภาพ (Photobook) สำหรับหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ช่างติดตั้ง IoT สำหรับฟาร์มออแกนิค
โดย :  นายทรงพล  สิทธิชัย ,นายธนธรรม  มุสิกะ ,นางสาวณัฐริตา  คงเกิด และนายภูมิพัฒน์  ดุษฎ
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204003 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง การซ่อมบำรุงลำโพงด้วย AnyFlip
โดย : นางสาวปริยวรรณ  จันทร์เพชร, นางสาวธมาพร  ทิพย์จันทา และนายกวิภัฎ  ทิพย์กองลาศ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204004 ผลงาน : วีดีโอการสอนงานเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และแคปปิลารี่ทิ้ว
โดย : นายศิริวัฒน์  พรหมพัฒน์, นายคณิติน  โต๊ะเตบ, นายวสิน  แก้วแก้ว และนายธนพล  ชายทองแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204005 ผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site ร่วมกับห้องเรียน Google Classroom เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)
โดย : นายสุริยา  ศรีมาลา ,นางสาวชนัญชิดา  ไฝทอง และนายเจนิพัทธ์  จันทร์แก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204006 ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ ผ่านสมาร์ทโฟน เรื่อง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นายกิตปวิตร  สุวรรณคีรี ,นางสาวสุุวรรณี  ทิพย์จันทา ,นางสาวเบญญาภา  ถาวะรัตน์  และนางสาวเมธาพร  ถาวะรัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204007 ผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง การใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทาน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี )
โดย : นางสาวณัฐณิชา  จารุมา, นายกฤตยชญ์  ย่องใย และนายวายุภักษ์  จิรักษา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204008 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องการอัพเดทซอฟแวร์ OTA จากจานดาวเทียม ด้วยระบบ MANUAL
โดย :  นายปัณณ์  คงนาลึก ,นางสาวณิชาภัทร  พันธุ์ทอง และนางสาวพัฒน์นรี  พุ่มเงิน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204009 ผลงาน : การจัดการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรช่างติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้ชุดทดลองฝึกปฏิบัติในรูปแบบ ADDIE Model ร่วมกับการวัดและประเมินผลผ่านโปรแกรม Google Site
โดย : นายจิรกิตติ์  วราภรณ์, นางสาวพรทิพย์  ทองมี และนางสาวนุชนาท  เสาวคนธ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204010 ผลงาน : สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
โดย : นายณรงฤทธิ์  ราชภักดี ,นายภานุวิชญ์  บังกิ่ง ,นางสาวนาเดีย  หมัดศิริ และนางสาวจิรารัตน์  โทบุรี
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204011 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
โดย : นายกิตติศักดิ์   โพธิสะอาด, นางสาวอรอุมา  เต็มแก้ว ,นายพิมพรึก  โหลสุกล และนางสาวปวริศา พรหมสมบัติ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204012 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Edmodo ตามแนวคิด Flipped Classroom เรื่อง เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ยุค 5G ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า)
โดย : นางสาวกมลชนก  โฉมทอง ,นายณัฐนนท์  ชุมเมฆ และนายสุุริยา  นารีพล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204013 ผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นเนียร์พอด (Nearpod) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
โดย : นางสาวจิราภา  ทองพระธรรม ,นางสาวพรทิพย์ จิตรน้อย, นางสาวศุภสุตา  หมานเจริญ  และนางสาวธนิษฐา  ค้าขึ้น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204014 ผลงาน : สื่อการสอนงานเดินสายไฟระบบไฟฟ้าวงจรเต้ารับไฟทางเดียว
โดย :  นางสาวกัญญารัตน์  พรหมรัตน์, นางสาวพิมพิศา  นวลลอย ,นางสาวชวัลลักษณ์  เรืองอาจพาณิชย์ ,นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สุวรรณ และนายกนต์ชนา  คงหนู
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204015 ผลงาน : การจำลองประกอบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม PC Building Simulator
โดย : นายเดชาธร  อนุสาส์น, นายชัวัลกร  เพชรน้อย,นายชนกันตื  โดบีมอ,นางสาววีรวรรณ  กองกะมุด,และนายธนวุฒิ  ชิตกูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204016 ผลงาน : สื่อ AR การวาดแผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงตามสายภายในชุมชนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Vidinoti
โดย : นางสาวโสภา  หมวดเพชร์ ,นางสาวฑิฆัมพร  ไตรสุวรรณ์ ,นางสาวศุศินา  จันทร์เพ็ญ และนางสาวปัทมา  เตมะศิริ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204017 ผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้าหัวสายแลน
โดย : นางสาวเนตรชนก  ชูช่วย ,นายวิชชาบูรณ์  พรรคเสือ ,นางสาวจันติมา  นิลพันธ์ และนางสาวสุภาณี  โค้ยเซ่ง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204018 ผลงาน : การศึกษากระบวนการผลิตไบโอเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเบา
โดย : นางสาวสุรัตนา  พรหมวิจิตร ,นายณัฐวงศ์  แก้วกลาง และนางสาววรรณรดา  เส็มหมาน
หลักสูตร :


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204019 ผลงาน : การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ด้วย Google Site สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
โดย : งสาวกัญญาพัชร  ถมยา ,นายณัฐนันท์  ฉิมประเสริฐ ,นายดาวูด  หวังหลำ และนายกนกเพชร  มากรักษ์
หลักสูตร : 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์


CERTIFICATE

 

 

   

เดือนธันวาคม 2564 รับรอง 6 ผลงาน

 

   
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104044 ผลงาน : ใบเซียมซีออนไลน์
โดย : นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ, นางสาวศิริวิมล นวลศรี, นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งนาค และ นางสาวชลธิดา เถื่อนเทพ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104045 ผลงาน : สื่อมันติมีเดียแบบวีดีโอ (video) เรื่อง จอภาพเพื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โดย : นายธีร์ธวัช สังข์ขาว, นางสาวศิริลักษณ์ ผลบุญ และ นางสาวศิริวิมล นวลศรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104046 ผลงาน : ชุดสาธิตการเปิดปิดไฟ โดยใช้ Passive Infrared Sensor
โดย : นายปรินธร เล่าพิทักษ์, นายพงศ์ภัค เจริญศรี และ นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104047 ผลงาน : สื่อวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิคการนำวัตถุออกจากฉากหลัง ด้วย Photoshop
โดย :  นายชัยมงคล ชูทอง, นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์ พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104048 ผลงาน : การพัฒนาระบบติดตามสถานะของนักท่องเที่ยวในย่างเมืองเก่า
โดย : นางสาวนุชสรา ขุนทอง, นายศรายุทธ ประดับจันทร์ , นางสาวสาธินี งามไตรไร, นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย และนายธนชัย แก้วสองเมือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104049 ผลงาน : ชุดสาธิตการติดตั้งระบบเสียงสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างโทรคมนาคม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า


CERTIFICATE

 

 

 

เดือนตุลาคม 2564 รับรอง 19 ผลงาน

 

 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101052 ผลงาน : ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกุลณัฐ  เทพกูล และ นางสาวนริศรา  อินจันทร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101053   ผลงาน : ชุดสาธิตหลักการทำงานของวัตต์ฮาร์วมิเตอร์
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ และ นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101054   ผลงาน : ชุดทดลองการทำงานของไอซีกำเนิดสัญญาณความถี่
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์  นครไพร และ นายสิทธิชัย  ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101055   ผลงาน :อุปกรณ์เสริมการเปิดปิดฝาถังขยะอัตโนมัติ
โดย :  นางสาวนันทิตา  จันทร์เอียด, นางสาวรุ่งไพลิน  มิตรดี, นางสาววรวรรณ  อินทสระ และ นายอรรถโกวิท  แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101056   ผลงาน : ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้า
โดย : นางสาวสรารัตน์  หนูเสน, นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101057   ผลงาน : การพัฒนาชุดสาธิตการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ AR
โดย : นายพีรยุทธ  รักญาติ, นางสาวอรอุมา  จิตสุวรรณ์  และ นายปนิธาน  รังเสาร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101058   ผลงาน : ชุดสาธิตการต่อ Arduino กับ LED
โดย : นายธนพัทธ์  ชูศรี, นางสาวลักขณา  ตุเทพ และ นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101059   ผลงาน : ชุดสาธิตวงจร Light Dependent Resistor
โดย : นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ และ นายชิษณุพงศ์  คงสอน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101060   ผลงาน : จอฉายภาพ Hologram 3D
โดย : นางสาวกุลภรณ์  แตงวิเชียร , นายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ , นายศรัณย์  นครไพร , นายอนุพงศ์  แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์  พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101061   ผลงาน : ชุดทดลองการอ่านสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแอนาล็อกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข และ นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101062   ผลงาน : เครื่องบรรยายอัจฉริยะ
โดย : นายธนวัฒน์  แสงไกร , นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข , นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101063   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
โดย : นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นายเตชสิทธิ์  ขุนแก้ว และ นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101064   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โดย : นางสาวอุบลรัตน์  ยุ่งนาค , นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101065   ผลงาน : ชุดวัดความชื้นของดินในกระถางต้นไม้และรดน้ำอัตโนมัติ
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ , นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์ , นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101066   ผลงาน : เครื่องพ่นละอองน้ำในแผงผักอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกรสกุล  ชูโลก , นายชัยมงคล  ชูทอง , นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ , นายชิษณุพงศ์  คงสอน และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101067   ผลงาน : โคมไฟเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกาย
โดย :  นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101068   ผลงาน : ชุดทดลองมัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : างสาวนุชสรา  ขุนทอง , นายศรายุทธ  ประดับจันทร์ และ นายธนชัย  แก้วสองเมือง 
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101069   ผลงาน : ชุดสาธิตการวัดระยะด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
โดย :  นางสาวกรสกุล  ชูโลก และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101070   ผลงาน : ชุดการทดลองเรื่องทรานซิสเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 


CERTIFICATE

 

 

นวัตกรรมผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

► ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101010   ผลงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลสิงหนคร
โดย : นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด, นางสาววรวรรณ อินทสระ และ นายอรรถโกวิท แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101011   ผลงาน : เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์ มิลอน, นายโกเมนเอก ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101012   ผลงาน : ชุดช่วยพยุงฝึกก้าวเดิน V.2 
โดย : นางสาวกรสกุล ชูโลก, นายณัฐนนท์ ธรรมโณ และ นายวัชรพล แพทย์รัตน์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101013   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
โดย : นางสาวฆูซัยณี ศรีพิกุล, นางสาวอัมนีย์ แหละยุหีม และ นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากูล
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101014   ผลงาน : การพัฒนาระบบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบลมร้อนหมุนเวียนควบคุมด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นายธนพัทธ์ ชูศรี, นายปรินทร เล่าพิทักษ์ และ นายอภิมุข สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101015   ผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์เสริมถุงเก็บปัสสาวะอัจริยะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่คาสายสวนปัสสาวะ
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทร์นิภา จันทร์ฉาย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101016   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส
โดย : นายพินิศ ทองมีขวัญ, นางสาวสรวงสุดา อินทเรย์ และ นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101017   ผลงาน : เครื่องติดตามสภาพน้ำบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งขาวอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง
โดย : นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล และ นางสาวสุมณฑา วรรณขาว
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101018   ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งระบบสุญญากาศสำหรับเครื่องเทศและสมุนไพรไทย
โดย : นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์, นายธนวัฒน์ แสงไกร และ นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101019   ผลงาน : ตู้อบสมุนไพรระบบอินฟราเรด
โดย : นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น, นายชัยมงคล ชูทอง และ นายชญานนท์ พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101020   ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
โดย : นางสาวสรารัตน์ หนูเสน, นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104001   ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชุดการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ
โดย : นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ และ นางสาวเบญจรัตน์ แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104002   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาไฟฟ้า
โดย : นายพีรยุทธ รักญาติ และ นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104003   ผลงาน : การพัฒนาการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์ นครไพร และ นายสิทธิชัย ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104004   ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง มัลติมิเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายพงศ์ภัค เจริญศรี, นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี และ นางสาวลักขณา ตุเทพ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104005   ผลงาน : การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเรื่องวงจรเรียงกระแส โดยใช้ ADDIE Model
โดย : นางสาวเจนจิรา แก้วสุข และ นางสาวยุวดี อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101052   ผลงาน : ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกุลณัฐ  เทพกูล และ นางสาวนริศรา  อินจันทร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101053   ผลงาน : ชุดสาธิตหลักการทำงานของวัตต์ฮาร์วมิเตอร์
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ และ นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101054   ผลงาน : ชุดทดลองการทำงานของไอซีกำเนิดสัญญาณความถี่
โดย : นางสาวกุลภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์  นครไพร และ นายสิทธิชัย  ชำนาญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101055   ผลงาน :อุปกรณ์เสริมการเปิดปิดฝาถังขยะอัตโนมัติ
โดย :  นางสาวนันทิตา  จันทร์เอียด , นางสาวรุ่งไพลิน  มิตรดี , นางสาววรวรรณ  อินทสระ และ นายอรรถโกวิท  แสงใส
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101056   ผลงาน : ชุดสาธิตหม้อแปลงไฟฟ้า
โดย : นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101057   ผลงาน : การพัฒนาชุดสาธิตการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ AR
โดย : นายพีรยุทธ  รักญาติ , นางสาวอรอุมา  จิตสุวรรณ์  และ นายปนิธาน  รังเสาร์
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101058   ผลงาน : ชุดสาธิตการต่อ Arduino กับ LED
โดย : นายธนพัทธ์  ชูศรี , นางสาวลักขณา  ตุเทพ และ นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101059   ผลงาน : ชุดสาธิตวงจร Light Dependent Resistor
โดย : นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ และ นายชิษณุพงศ์  คงสอน
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101060   ผลงาน : จอฉายภาพ Hologram 3D
โดย : นางสาวกุลภรณ์  แตงวิเชียร , นายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ , นายศรัณย์  นครไพร , นายอนุพงศ์  แซ่ซิ่น และ นายชญานนท์  พลฑา
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101061   ผลงาน : ชุดทดลองการอ่านสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแอนาล็อกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข และ นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101062   ผลงาน : เครื่องบรรยายอัจฉริยะ
โดย : นายธนวัฒน์  แสงไกร , นายวัชรพล  แพทย์รัตน์ , นางสาวเจนจิรา  แก้วสุข , นางสาวยุวดี  อร่ามเรือง และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101063   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
โดย : นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นายเตชสิทธิ์  ขุนแก้ว และ นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101064   ผลงาน : ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โดย : นางสาวอุบลรัตน์  ยุ่งนาค , นางสาวชลธิดา  เถื่อนเทพ และ นายศุภกิตติ์  สุกกลิ่น
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101065   ผลงาน : ชุดวัดความชื้นของดินในกระถางต้นไม้และรดน้ำอัตโนมัติ
โดย : นายพินิศ  ทองมีขวัญ , นางสาวสรวงสุดา  อินทเรย์ , นางสาวสรารัตน์  หนูเสน , นายกิตติวัฒน์  ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล  อิสระทะ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101066   ผลงาน : เครื่องพ่นละอองน้ำในแผงผักอัตโนมัติ
โดย : นางสาวกรสกุล  ชูโลก , นายชัยมงคล  ชูทอง , นางสาวพิตรานันท์  พาพิมพ์ , นายชิษณุพงศ์  คงสอน และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
         
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101067   ผลงาน : โคมไฟเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกาย
โดย :  นางสาวปณัฏศรา  เกื้อเกตุ , นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นางสาวเบญจรัตน์  แก้วน้อย , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101068   ผลงาน : ชุดทดลองมัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : างสาวนุชสรา  ขุนทอง , นายศรายุทธ  ประดับจันทร์ และ นายธนชัย  แก้วสองเมือง 
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101069   ผลงาน : ชุดสาธิตการวัดระยะด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
โดย :  นางสาวกรสกุล  ชูโลก และ นายณัฐนนท์  ธรรมโณ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2101070   ผลงาน : ชุดการทดลองเรื่องทรานซิสเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์  มิลอน , นายโกเมนเอก  ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ  แก้วขวัญ
หลักสูตร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า                                                                                                                                                                              
 
CERTIFICATE

 

ตำราวิชาวงจรรวมแอนะล็อกและการประยุกต์ใช้งาน

จำนวนผู้เข้าชม
hit counter html

ชมรมสโมสรนักศึกษา

ชมรมสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2564

 

ชมรมหุ่นยนต์  (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    


 

 

ชมรมถ่ายภาพ (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    


 

 

ชมรมดนตรี (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    


 

 

ชมรมคอลูกหนัง (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    


 

 

ชมรมครูช่างอาสา (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    


 

 

ชมรมเครื่องเสียง (รายชื่อสมาชิกชมรม)

    

 

โครงการ ครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6

โครงการ ครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6

ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอ รายละเอียดโครงการหนึ่งผลงานที่จะเข้าสู่กิจกรรมในระดับชาติ 

จากสโมสร ปี 65 นำโดย นายกสโมสรและตัวแทนผู้นำนักศึกษา "โครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 6 "

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม RDPB Camp รุ่นที่ 12 จำนวน 20 ทีม สุดท้ายทั่วประเทศซึ่งตัวแทนทั้ง 4 คน จะเข้าร่วมพัฒนาทักษะโครงการ

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-10 เมษายน นี้

  

 

ขอบคุณวีดีโอจากรายการเกษตรสนามเป้า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 เอชดี


 

สานสัมพันธ์สามัคคี ปลุกพลังความดี สร้างจิตอาสา

กิจกรรมลงพื้นที่ ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ำ สร้างชุมชน” โครงการครุราชา อาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 6
ณ ศูนย์เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ สมาคมอนุรักษ์ป่าผาดำ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมผลิตป้ายรณรงค์ กิจกรรมตัดแต่ง ซ่อมแซม ถางซุง กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าและสายน้ำเพื่อชุมชน
กิจกรรมครั้งนี้มีพี่ ๆ จิตอาสาในชุมชนและทีมงานจาก Volunteer Thailand สมาคมชุมชนอาสานานาชาติ เป็นวิทยากรช่วยเหลือแนะนำการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการครุราชา อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค. 65

 

ความประทับใจ
 
             
             
             

 

   

 

ภาพกิจกรรม

         

            

 

 

      

 เอกสารประกอบโครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6
 

รายละเอียดโครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6

รายงานผลโครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6

 

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Innovation&Digital Technology Awards 2022

   โครงการการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Innovation&Digital Technology Awards 2022

     

บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2565
เปิดรับข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Service Innovation & Digital Technology Proposal)
และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่านระบบรับสมัคร (คลิก)

20 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching)

21 – 22 พฤษภาคม 2565
ผู้ที่ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching) จัดส่งไฟล์นำเสนอผลงาน
ในรูปแบบ .PPT หรือ .PDF ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ chanatip.l@rmutsv.ac.th

23 - 24 พฤษภาคม 2565
การประกวด (Pitching) ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper)
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings / ประการผลการประกวดการนำเสนอผลงาน (Pitching)

มิถุนายน - กันยายน 2565
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด


► คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน    
     
     
รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายบุญรัตน์ บุญรัศมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
► เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
 

♦ ผู้สมัครส่งข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ หรือ บุคลากรสายสนับสนุน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ต้องเป็นไปในรูปแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามจุดเน้นของคณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้สมัครลงทะเบียนและสมัครผ่านระบบสารสนเทศ พร้อม Upload แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ และ Upload แบบเสนอโครงการ (Proposal & Concept Paper) ผ่านระบบ ด้วย .PDF ไฟล์ ผู้ที่ผ่านเข้านำเสนอผลงาน (Pitching) จัดเตรียมไฟลล์นำเสนอผลงานในรูปแบบ .PPT หรือ .PDF ผู้นำเสนอผลงาน (Pitching) มีเวลานำเสน 20 นาที และตอบประเด็นคำถาม 10 นาที ♦ ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) และรูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) ดำเนินการภายใต้ขอบเขตข้อหนึ่งข้อใด ในประเด็นดังต่อไปนี้

 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ
 • นวัตกรรมการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern organization) และการให้บริการครบวงจร ณ จุดเดียว (One stop service)

♦ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน จะดำเนินการพิจารณาในรูปแบบของการประกวด (Pitching) ข้อเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Service Innovation & Digital Technology Proposal) รูปแบบเชิงหลักการ (Concept Paper) รูปแบบสื่อและวิธีการในการนำเสนอผลงาน และการตอบประเด็นคำถาม (Q&A) จากคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาด้วยระดับคะแนนเต็ม 100 คะแนน / ผลงาน คลอบคลุมประเด็นขั้นต่ำ ดังนี้

 • ด้านการใช้ประโยชน์และการให้บริการ
 • ด้านความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลงาน
 • ด้านหลักการ / แนวคิดในการพัฒนา
 • ด้านการนำเสนอผลงานและ Q&A
 • ด้านคุณค่าและความเป็นนวัตกรรม
 • Etc.

 
 

 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ : 0-7431-7112 โทรสาร : 0-7431-7113
ผู้ประสานงานโครงการฯ (คุณชนาธิป ลีนิน) หมายเลยโทรศัพท์ (มือถือ) 08-7293-5669 E - Mail Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th

     

An Explosion of Digital Innovation During a Pandemic | the Map

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย


 

สายวิชาการ

ระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนระหว่าง 95-100 คะแนน

ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนระหว่าง 88-94 คะแนน

 

 

 

ระดับดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 81-87 คะแนน

 

        


 

สายสนับสนุน

 

ระดับดีเยี่ยม ช่วงคะแนนระหว่าง 95-100 คะแนน ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนระหว่าง 88-94 คะแนน ระดับดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 81-87 คะแนน

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2564

 

     

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2564