• ภาษาไทย
    • English

♦ มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน

   มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน | Service Standards and Operation

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

► คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

 

► คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

 

► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

► รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

► E – Service 

♦ สำหรับนักศึกษา

♦ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

♦ สำหรับบุคคลทั่วไป

 

► ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)