• ภาษาไทย
    • English

♦ มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน | Service Standards and Operations
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

► คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

 

► คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     

 

► ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

► รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

► E – Service 

♦ สำหรับนักศึกษา

♦ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

► ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)