ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
497

อว0657.3000(คคอ.)/1634

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-31

นางสาวอัญชลี

11

 
495

อว 0655.13/1643

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

-3

 
496

อว 0655.13/1643

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

-3

 
494

-

แจ้งกระบวนการสอบปลายภาค 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-18

นางสาวจุฑาทิพย์

-2

 
493

อว 0655.20/847

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1184/2562 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-17

-3

 
492

จัดทำ PowerPoint ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-16

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

1

 
491

อว0655/1034

แจ้งจัดทำคำเสนอขอโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเชิญประชุม

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-28

นางสาวอัญชลี

8

 
490

อว0655.16/782

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน กันยายน 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-18

นางสาวอัญชลี

3

 
489

อว0655.17/608

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-31

นางสาวภาวดี

11

 
488

สม 143/2562

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดสอบสมรรถนะด้านภาภษษต่างประเทศ 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
487

อว0655/1036

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-21

นางสาวอัญชลี

1

 
486

อว 0655.20/846

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1185/2562 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-27

7

 
485

อว 0655.13/1583

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-25

นางสาวจุฑาทิพย์

5

 
484

อว 0655.13/1586

ขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-11

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
483

อว 0655.13/1584

ส่งสำเนามติที่ประชุมสภามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-11

นายอนุกูล

-5

 
version 2.0
Total 473 Record : 32 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>