ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
1752

จัดทำบันทึกเชิญคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 2 ปริญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-07-04

นางสาวสิริอร

3

 
1751

เสนอโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1750

จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 2 ปริญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1749

คำสั่งคณะกรรมการวิพาษณ์หลักสูตร 2 ปริญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1748

จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 2 ปริญญา และส่งเอกสาร มคอ.2 ให้คณะกรรมการพิจารณา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1746

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 2 ปริญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1747

-

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 2 ปริญญา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2022-06-27

นางสาวสิริอร

-4

 
1745

บันทึกข้อความเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องอัดสปอตวิทยุ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-06-15

นางสาวสิริพร นับถือบุญ

0

 
1744

ส่งหนังสือออกเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา เพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-06-15

นางสาวสิริพร นับถือบุญ

0

 
1743

ส่งหนังสือออกเรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานแนะแนว

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-06-15

นางสาวสิริพร นับถือบุญ

0

 
1742

ขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (แอน)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2022-06-30

นางสาวจิระภา เภ่าเวช

-1

 
1741

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ IED Smart leadership 2022 และยืมเงิน (แอน)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2022-06-30

นางสาวจิระภา เภ่าเวช

-1

 
1740

อว 0655.01/948

ชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565 และรายงานผลแบบติดตามปค.5 ย่อย รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-07-08

นางสาวอัญชลี

7

 
1738

อว 0655.01/955

ติดตามรานงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน) ระดับหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-07-08

นางสาวอัญชลี

7

 
1739

อว 0655.01/955

ติดตามรานงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน) ระดับหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2022-07-08

นางสาวอัญชลี

7

 
version 2.0
Total 1672 Record : 112 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ] Next>>