ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
ค้นหา
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
1

ค.อท.120/2561

ขอนุญาตให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-02

นางสาววรวลัญช์

0

เสร็จสิ้น  
2

สนต.044/2561

ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวด Miss & Mister Law 2018

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-10-17

นางสาวฤทัยรัตน์

13

เสร็จสิ้น  
3

สม.153/2561

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค วิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-05

นางสาวตวงรัก

3

เสร็จสิ้น  
4

ศธ(วก)0584/128

ขอเชิญประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2561 และส่งระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-08

นายอนุกูล

6

เสร็จสิ้น  
5

ศธ 0584.13/1332

รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2561 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-09-25

นางสาวตวงรัก

3

เสร็จสิ้น  
6

ทป.148/2561

ขอส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ปวส. (หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม) ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-19

นางสาวสิริอร

11

เสร็จสิ้น  
7

ค.อก.053/2561

ขออนุญาตส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรอุตสาหการ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-19

นางสาวสิริอร

11

เสร็จสิ้น  
8

ค.อท.121/2561

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-01

นางสาวจุฑาทิพย์

2

เสร็จสิ้น  
9

ศธ0584.05/2470

ขอเชิญผู้ นศ. รับเสด็จ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-09-25

นายเอกศักดิ์

3

เสร็จสิ้น  
10

ศธ0584.20/870

ส่งผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-09-26

นางสาวฤทัยรัตน์

3

เสร็จสิ้น  
11

ศธ 0584.20/868

ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงงานมุทิตาจิต 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-10-01

นายวีระศักดิ์

-10

เสร็จสิ้น  
12

ทป.149/2561

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-02

นางสาวตวงรัก

0

เสร็จสิ้น  
13

ทศ.092/2561

ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน Stem for tvet compettion

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-12

นางสาวตวงรัก

10

เสร็จสิ้น  
14

ศธ 5101.2/2539

แจ้งมติคณะกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-25

นางสาวสิริอร

17

เสร็จสิ้น  
15

-

แจ้งปฏิทินและกระบวนการรับนักศึกษาโควตาคระครุศาสตร์ฯ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-10-05

นางสาวตวงรัก

0

เสร็จสิ้น  

ทั้งหมด 55 หน้า 1 2 3 4