ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
1013

อว0655.05/344

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2021-03-03

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
1012

สนท/167

ขอแจ้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2021-03-19

17

 
1011

อว 0655.11/98

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยงบ ววน. ประจำปี พ.ศ.2564

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2021-03-12

นางรุ่งนภา

10

 
1010

อว 0655.16/136

รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือน ธันวาคม 2563-มกราคม 2564

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2021-03-15

นางสาวภาวดี

13

 
1009

อว 0655.17/121

ขอนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2021-03-05

นางสาวอัญชลี

3

 
1008

อว 0655.19/363

การเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เม.ย.64

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2021-03-19

นางสาวฤทัยรัตน์

17

 
1007

อว 0655.19/363

ส่งผลคะแนนประเมินราชการ ณ 1 เม.ย.64

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2021-03-08

นางสาวฤทัยรัตน์

6

 
1006

อว 0655/325

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสานึก # ๒ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-15

นางสาวจิระภา เภ่าเวช

13

 
1005

อว 0655.20/122

ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-15

นายเอกศักดิ์

13

 
1004

อว 0655.20/121

ขอประชาสัมพันธ์รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-04-30

นายเอกศักดิ์

59

 
1003

อว 0655.20/116

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-05

นางสาวฤทัยรัตน์

3

 
1002

ประการศรับสมัครทุนใต้หวัน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-12

นายเอกศักดิ์

10

 
1001

อว 0655.20/118

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-16

นายเอกศักดิ์

14

 
999

บันทึกกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-05

นางสาวจิระภา เภ่าเวช

3

 
1000

บันทึกกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2021-03-05

นางสาวจิระภา เภ่าเวช

3

 
version 2.0
Total 933 Record : 63 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] Next>>