ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
818

อว 0655.20/618

ทุนการศึกษา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-10-05

10

 
817

อว 0655.20/614

สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-10-05

10

 
816

อว 0655.20/613

ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-09-28

3

 
815

อว 0655.20/611

ขอเชิญประชุมสามัญครั้งที่ 1/2563 สภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาเวลาเรียนให้กับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-09-29

4

 
814

อว 0655.20/642

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-09-30

5

 
813

อว 0655.20/617

ขอหลักฐานทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-10-05

10

 
812

งบ 174/2563

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563

สำนักงานคณบดี

2020-09-03

นางสาวฤทัยรัตน์

-22

 
811

จัดทำสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคิจิทัล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

0

 
810

จัดทำสรุปผลโครงการประกวดาวเดือน 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-28

-3

 
809

จัทำเล่มผลงานรางวัลเยาวชดีเด่น 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-09-04

-4

 
808

อว 0655.20/515

ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-31

0

 
807

อว 0655.20/512

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจาสถานีตารวจ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-26

0

 
806

อว 0655.20/503

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-26

0

 
805

อว 0655.20/478

ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-21

-3

 
804

ดำเนินงานประกวดดาวเดือน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-24

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>