• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

 ที่ตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7180 ต่อ 1942
โทรสาร : 0-7431-7181