• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

 ที่ตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 เลขที่ 2/1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7180 
โทรสาร : 0-7431-7181