Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceข่าวกิจกรรม Activity

ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub Srivijaya) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub Srivijaya) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจาการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 2 สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดจังหวัดสงขลา ในหัวข้อ วิธีการส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานอาชีพ(IOT)และทักษะการเป็นผู้ประ

โครงการสัมมนาครูแนะแนว

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ และมีการนำคณะครูแนะแนวเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแต่ละคณะ

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้ร

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร

วันที่ 12 - 14 กรกฏาคม 2560 หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรองคณบดี และหัวหน้างานแต่ละฝ่ายเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งมีการเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเย

ประชุมหารือแนวทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อประชุมหารือแนวทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ซึ่งมีการหารือเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลิตภัณฑ์

โครงการแห่เทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปถวาย ณ วัดสระเกษ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสารประเพณีวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่อง (Self - Assessment Report : SAR) ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรสา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่อง (Self - Assessment Report : SAR) ให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกี

การบรรยายในหัวข้อ " โทษและพิษภัยของสารเสพติด"

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา จึงจัดการบรรยายในหัวข้อ " โทษและพิษภัยของสารเสพติด" โดยได้เชิญบุคลากรจาก สำนักงาน ป.ป.ส.

กิจกรรมการผูกข้อมือบายศรี สู่ขวัญ แก่นักศึกษาใหม่

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีกิจกรรมการผูกข้อมือบายศรี สู่ขวัญ แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีผูกข้อมือบายศรี สู่ขวัญ เป็นพิธีที่คณะครุศาสตร์อ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละและความเป็นผู้นำ โดยมีพิธีกรรมสัการ

ประเพณีพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน "สักการะเจดีย์พระธาตุเขาตังกวน คู่เมืองสงขลา"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประเพณีพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน "สักการะเจดีย์พระธาตุเขาตังกวน คู่เมืองสงขลา" เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : ทักษะงานช่างพื้นฐาน การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษารา

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สีและการมองเห็นสีของมนุษย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สีและการมองเห็นสีของมนุษย์ ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่

วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่่คณะครุศาสตร์อุตสากรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่ ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนางานประชาสัมพียธ์ในย

โครงการครุศาสตร์ฯ เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ณ สวนสิรินาถราชินี

วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการครุศาสตร์ฯ เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ณ สวนสิรินาถราชินี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนโดยมีกิจกรรมการเดินสำรวจระบบนิเวศป่าชายเลน โดยได้รับเกียรติจาก อาจา

โครงการครุศาสตร์ฯ เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการครุศาสตร์ฯ เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมีกิจกรรมการบรรยายการก่อตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และเยี่ยมชม กลุ่มผลิตภัณฑ์ใ

Pages