Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceข่าวกิจกรรม Activity

โครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในคณะครุศสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมส์ต่อไป โดย

ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใ

รายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ บุคคลทั่วไป

ฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP" เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะผ่านเกมส์กีฬา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลมุสลิม จังหวัดสตูล

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลมุสลิม จังหวัดสตูล เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

สาธิตขั้นตอนการใช้เครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาโดย มีการสาธิตขั้นตอนการใช้เครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นโดย รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ และ อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ซึ่งโล

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมน

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แล

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป จากวัดสระเกษ และวัดแหลมทราย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รัก

ลงพื้นที่ อำเภอสทิงพระ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ อำเภอสทิงพระ เพื่อสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดโพธิ์กลางโรงเรียนวัดท่าหิน และโรงเรียนว

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็ม ภายใต้ "โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 "SEASON IED.MC SHORTFILM # 3 " ในแนวคิด " ฤดูที่ทำให้...รู้สึก"

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 "SEASON IED.MC SHORTFILM # 3 " ในแนวคิด " ฤดูที่ทำให้...รู้สึก" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นผลงานการสร้างภาพยนตร์ ของนักศึ

พิธีมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงคุณความดี ที่อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวันเกษียณ โดยได้รับเกียรติจาก ผเศ.ยงยุทธ

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกสอนและรับฟังคำชี้แจงในการปรับปรุงการฝึกสอน

โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0

วันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค THAILAND 4.0 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีการเสวณา เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค THAILAND

พิธีมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ณชพร รัตนาภรณ์

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมุฑิตาจิต แด่ อาจารย์ณชพร รัตนาภรณ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาวิศ

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Pages