• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งที่-116-2562-เรื่อง-แต่งตั้งผุ้รับผิดชอบงานภายในสำนักงานคณบดี

คำสั่งที่-115-2562-เรื่อง-แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานในคณะฯ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ 88/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ฯ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ครบรอบ 10 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 10 ปี ในปี พ.ศ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน  สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน  สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 2565

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่างประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่างประเทศ

ประกาศคณะครุศาสตร์ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกวดโครงงานสิ่งประดิษธฐิ์ นวัตกรรม