• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษาต้นแบบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขอส่งงบทดลองประจำเกือน มีนาคม - มิถุนายน 2563 ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

เบิกจ่ายค่าสอนภาคสมทบและค่าสอนพิเศษออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็ก

แจ้งการดำเนินการจัดจ้างออกแบบคณะครุศาสตร์

ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุคงเหลือ

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ กรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝากอบรม

ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562