• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตา (กรณีพิเศษ) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 <<<รายละเอียด>>>

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 <<<รายละเอียด>>>

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 10 (ครูยุคดิจิทัล New normal) (แก้ไข)

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 10 (ครูยุคดิจิทัล New normal) ตามคำสั่งที่ 88/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ความทราบแล้วนั้น

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ 10 (ครูยุคดิจิทัล New normal)

          ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดดำเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษาต้นแบบ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล