Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceคำสั่ง/ประกาศ

ขอแก้ไขประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มีหนังสือขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 3 (3.3) วันเสาร์ ห้ามจัดกิจกรรมนับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ด้วยกรรมการสภานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้พ้นสภาพเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ สภานักศึกษา เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะครบวาระในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้การเตรียม  การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศแผนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องกฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะครุศาสตร์ฯ

เรื่องกฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษา ประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

Pages