• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องเกณฑ์คะแนนความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อสำเร็จการศึกษา

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษเสริม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การฝึกสมรรถนะร่างกาย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1318/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1318/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1317/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1317/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการ ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่109/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกประสบการณืวิชาชีพ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่109/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกประสบการณืวิชาชีพ ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

กำหนดวันรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

             ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ตามรายชื่อดังแนบ) นั้น