• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลา

การเทียบคะแนนสอบ TEFL ITP เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมแก่บุคลากร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงิน

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม-2563

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน