• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

กำหนดวันรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

             ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ตามรายชื่อดังแนบ) นั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธาน เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ นั้น

ทาง มทร.ศรีวิชัย จึงขอส่งสำเนาประกาศมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

<<<< รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>>

 

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ขอแก้ไขประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มีหนังสือขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 3 (3.3) วันเสาร์ ห้ามจัดกิจกรรมนับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ด้วยกรรมการสภานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้พ้นสภาพเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ สภานักศึกษา เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป