• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ ๘

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพื้นฐานด้านพลังงาน (Energy Base Camp)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพื้นฐานด้านพลังงาน (Energy Base Camp) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องเกณฑ์คะแนนความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อสำเร็จการศึกษา

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษเสริม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การฝึกสมรรถนะร่างกาย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ