• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจําปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมย่อยที่ 1 หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษายุคดิจิทัล

ข้อบังคับ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง

ข้อบังคับ เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายนักศึกษา (บัณฑิต)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกำรประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สัตว์นำโชค (Mascot) การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565