• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง ที่ 34/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่ง ที่ 32/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

อังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ประกาศการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

ประกาศการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

คำสั่งการสอบสมรรถนะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งการสอบสมรรถนะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561