• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักกันมั่นวันต้อนรับวัยใสฯ(ดาวเดือน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักกันมั่น วันต้อนรับวัยใสฯ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

>>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อต้อนรับนักวิจัย NICT

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อต้อนรับนักวิจัย NICT

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2562

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปีการศึกษา-2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา2562

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.-14.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คำสั่งกรรมการดำเนินงานการยกระดับการศึกษาฯ ม.พี่เลี้ยง

คำสั่งกรรมการดำเนินงานการยกระดับการศึกษาฯ  ม.พี่เลี้ยง