• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อ.จักรพงษ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อ.จักรพงษ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการสอบกลางภาค 2-61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการสอบกลางภาค 2-61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมใช้งานระบบภายในของอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้(KM)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ 20/2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ RUTS คิดบวกดี สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ หลาดแสงดาว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ RUTS คิดบวกดี สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ หลาดแสงดาว  ที่ 07/2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ ๘

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพื้นฐานด้านพลังงาน (Energy Base Camp)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพื้นฐานด้านพลังงาน (Energy Base Camp) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๘

คำสั่งคณะครุศาสตร์ฯ ที่ 121/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 8