• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกการจัดทำและประกวดตำราเรียนฯ แบบ Digital Learning Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกการจัดทำและประกวดตำราเรียนฯ แบบ Digital Learning Education

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 38/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

คำสั่งที่ 37/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

คำสั่งที่ 36/2562 แต่งตั้งอนุกรรมการการเงินและบัญชี

แต่งตั้งอนุกรรมการการเงินและบัญชี 2562

คำสั่ง ที่ 34/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่ง ที่ 32/2562 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกงานในสถานประกอบการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562

อังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย