• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

นโยบาย มาตราการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร ปี2562

ประกาศ เรื่องมาตราการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักกันมั่นวันต้อนรับวัยใสฯ(ดาวเดือน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรักกันมั่น วันต้อนรับวัยใสฯ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

>>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อต้อนรับนักวิจัย NICT

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อต้อนรับนักวิจัย NICT

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา