• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ รอบ 3.2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ RUTS นวัตกร

รายชื่อนักศึกษาที่ไปราชการ เข้าร่วมโครงการ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9