• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2562

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปีการศึกษา-2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา2562

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.-14.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คำสั่งกรรมการดำเนินงานการยกระดับการศึกษาฯ ม.พี่เลี้ยง

คำสั่งกรรมการดำเนินงานการยกระดับการศึกษาฯ  ม.พี่เลี้ยง

คำสั่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี2562

คำสั่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่องมาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่องมาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา