• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ-Teaching-Academy-2020-ครั้งที่-9-เพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ-Teaching-Academy-2020-ครั้งที่-9

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ 123/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันครู ครั้งที่ ๙

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้กำหนดดำเนินโครงการวันครู ครั้งที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ 124/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2/2562

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ปี) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ ๑ (๑๔-๐๑๔-๕๐๑) รายวิชาปฏิบ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่-116-2562-เรื่อง-แต่งตั้งผุ้รับผิดชอบงานภายในสำนักงานคณบดี

คำสั่งที่-115-2562-เรื่อง-แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานในคณะฯ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระรา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ 88/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ฯ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ครบรอบ 10 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 10 ปี ในปี พ.ศ.