• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องเกณฑ์คะแนนความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อสำเร็จการศึกษา

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษเสริม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การฝึกสมรรถนะร่างกาย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ขอส่งประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1318/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1318/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1317/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

สำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย ที่ 1317/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่108/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการ ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ