• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

ประกาศการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

คำสั่งการสอบสมรรถนะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งการสอบสมรรถนะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการนิเทศการออกฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการเสวนาสถานศึกษาเครือข่าย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการเสวนาสถานศึกษาเครือข่าย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้กำหนดรับสมัครการเลือกตั้งสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

มีผู้รับสมัครการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน  คือ นายเกียรติศักดิ์  แจ้งกระจ่าง  หมายเลข ๑ นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ชั้นปีที่ ๓ ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน มคอ.3 4 5 6 เทอม 3-61

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน มคอ.3 4 5 6 เทอม 3-61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค 2-2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค 2-2562