• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี2562

คำสั่งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่องมาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่องมาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คำสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คำสั่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

คำสั่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ปี) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ ๑ (๑๔-๐๑๔-๕๐๑) และรายวิชาปฏิบัติการว

คำสังคณะกรรมการ ปวส. 2561 ใหม่

คำสังคณะกรรมการ ปวส. 2561 ใหม่