• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ด้วยกรรมการสภานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้พ้นสภาพเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ สภานักศึกษา เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะครบวาระในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้การเตรียม  การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศแผนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องกฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะครุศาสตร์ฯ

เรื่องกฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษา ประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาประจำวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ผลการเลือกตั้ง  มีผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ ทีมครุศาสตร์ก้าวนำพัฒนา หมายเลข ๑ โดยมี นายอติชาติ  สุระตโก นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ลงรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้กำหนดรับสมัครการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  มีผู้รับสมัครการเลือกตั้ง จำนวน ๑ ทีม  คือ ทีม ครุศาสตร์ก้าวนำพัฒนา หมายเลข ๑ โดยมี นายอภิชาต  สุระตโก นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ ๒ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ลงรับเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้กำหนดรับสมัครการเลือกตั้งสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

มีผู้รับสมัครการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน  คือ นายศราวุฒิ  คงจันทร์  หมายเลข ๑ นักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ ๓ ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา