• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่109/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกประสบการณืวิชาชีพ

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่109/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยฝึกประสบการณืวิชาชีพ ข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

กำหนดวันรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

             ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ตามรายชื่อดังแนบ) นั้น

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธาน เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ นั้น

ทาง มทร.ศรีวิชัย จึงขอส่งสำเนาประกาศมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

<<<< รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>>

 

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ขอแก้ไขประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มีหนังสือขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 3 (3.3) วันเสาร์ ห้ามจัดกิจกรรมนับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้