• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน ปี 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน ปี 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปิโตรเลียม ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปิโตรเลียม ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มทร.ศรีวิชัย รับใช้สังคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มทร.ศรีวิชัย รับใช้สังคม

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำและประกวดตำราเรียน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำและประกวดตำราเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิชาการ2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิชาการ2019

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อ.จักรพงษ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ อ.จักรพงษ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการสอบกลางภาค 2-61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการสอบกลางภาค 2-61

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมใช้งานระบบภายในของอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์ฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้(KM)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ 20/2562