• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน  สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงาน  สิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 2565

แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 - 2565

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่างประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่างประเทศ

ประกาศคณะครุศาสตร์ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกวดโครงงานสิ่งประดิษธฐิ์ นวัตกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

นโยบาย มาตราการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร ปี2562

ประกาศ เรื่องมาตราการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2562