• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คำสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คำสั่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

คำสั่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ปี) ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งในปีการศึกษาที่ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ ๑ (๑๔-๐๑๔-๕๐๑) และรายวิชาปฏิบัติการว

คำสังคณะกรรมการ ปวส. 2561 ใหม่

คำสังคณะกรรมการ ปวส. 2561 ใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกการจัดทำและประกวดตำราเรียนฯ แบบ Digital Learning Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกการจัดทำและประกวดตำราเรียนฯ แบบ Digital Learning Education

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 38/2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

คำสั่งที่ 37/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

คำสั่งที่ 36/2562 แต่งตั้งอนุกรรมการการเงินและบัญชี

แต่งตั้งอนุกรรมการการเงินและบัญชี 2562