• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาจากสมาคมธุรกิจการค้าประเทศไทย (ภาคใต้) - ไต้หวัน

ขอเชิญร่วมงาน Education Leaders Forum

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยและขอเชิญชวน เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (ontine) "Upskilling and Upscaling for Future lnnovating Higher Education Quality"

หนังสือประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปี 2564

หนังสือประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์

ขอเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๓

หนังสือประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

หนังสือประชาสัมพันธ์