Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องปฏิทินการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

                            ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หนังสือที่ ศธ 0584/848 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการกฐินผ้าพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณกรรมการศึกษา ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ได้เข้าสอบธรรมศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

*รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/759 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/805 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็จเกจการจัดงานประชุมพร้อมที่พัก

แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ภายในอาคาร

     ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก(อาคารชุด)ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคารและนำไปสู่การแก้ปัญหาภายในอาคาร จึงขออนุญาติตัดกระแสไฟฟ้าบริเวรอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก(อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตี้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร ตามเอกสารดังแนบ

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ มทร.+๒ สถาบัน ครั้งที่ ๑๑

     ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๑ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐"  (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพ

บัญชีนวัตกรรมไทย

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณ นร 0731.2/ว 104 เรื่องบัญชีนวัตกรรม เอกสารเพิ่มเติม http://asu.rmutsv.ac.th/th/news/265-1507085731-25-041017

 

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

โครงการ "เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE"

โครงการ "เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE" เอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Pages