• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือที่ ศธ 0584/531 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
 

หนังสือที่ ศธ 0584/528 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/538 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

หนังสือที่่ ศธ 0584/448 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/473 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/423 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/408 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

หนังสือที่ ศธ 0584/437 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/474 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/486 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้