Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑  

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งาำเนาหนังสือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ที่ สอ.คสข.ว.489 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/848 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการกฐินผ้าพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หนังสือที่ ศธ 0584/870 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

         1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560

ศธ 0584/900.pdf กอองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

หนังสือที่ ศธ 0584/920 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แจ้งเส้นทางการจราจรในช่วงวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการประสานจากคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 นั่น

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ขอแจ้งเส้นทาง เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

ประกาศ เรื่องปฏิทินการฝึกงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

                            ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หนังสือที่ ศธ 0584/848 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการกฐินผ้าพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Pages