Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้"

ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้"

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 19720150206152430.pdf3.49 MB