• ภาษาไทย
    • English

TECHNOLOGY LICENSING

TECHNOLOGY LICENSING

   ► ผลงาน ► ผู้ประดิษฐ์ - สร้างสรรค์ ► ประเภท ► เลขที่คำขอ ► วัน - เดือน - ปี CERTIFICATE
           
เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ นุชจิเรส แก้วสกุล การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2102001430 24 มีนาคม 2564 [DOWLOAD]
           
เครื่องปอกเปลือกผลตาลอ่อน นศพร ธรรมโชติ อนุสิทธิบัตร 2103002977 12 ตุลาคม 2564 [DOWLOAD]
สูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลโตนดผงอัดแท่ง จรัญ ธรรมใจ, วิชชุลฎา ถาวโรจน์, บุญรัตน์ บุญรัศมี อนุสิทธิบัตร 2103002977 12 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
           
วัดศิริวรรณาวาศ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กฤษฎา คงพูน ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016583 | 397921 11 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
วิถีประมงบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อภิชญา ขวัญแก้ว ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016610 | 397922 11 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
วัดสุวรรณคีรี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มณฑนรรห์ วัฒนกุล ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016571 | 397915 15 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
วัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มณฑนรรห์ วัฒนกุล ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016611 | 397942 15 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
ศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มณฑนรรห์ วัฒนกุล ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016572 | 397916 15 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
วัดภูผาเบิก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เอกศักดิ์ สงสังข์ ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016573 | 397917 15 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
รวมพลังคนรักษ์ทะเล พงศธร บุญสุข ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016574 | 397919 15 พฤศจิกายน 2564 [DOWLOAD]
Freshy เที่ยวที่ชุมชน (EP1) เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง จักรกฤษฏร์ แก้วประเสริฐ ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016650 | 397798 21 มกราคม 2565 [DOWLOAD]
Freshy เที่ยวที่ชุมชน (EP1) เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง จักรกฤษฏร์ แก้วประเสริฐ ลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ส.016651 | 397799 21 มกราคม 2565 [DOWLOAD]
           
ระบบติดตามข้อสั่งการออนไลน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อนุกูล นันทพุธ, ชนาธิป ลีนิน, สุขรัฐจิตต์ มงคลศิริเจริญ ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม งานนิพนธ์ ว.043606 | 383043 21 พฤษภาคม 2563 [DOWLOAD]
ระบบฝึกงานออนไลน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อนุกูล นันทพุธ, ชนาธิป ลีนิน, ธีรภัทร พรหมมา ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว1.009015 | 389885 22 กุมภาพันธ์ 2564 [DOWLOAD]
ระบบจัดเก็บปริญญานิพนธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อนุกูล นันทพุธ, ชนาธิป ลีนิน, อริสรา พรหมอินทร์
ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว1.009567 | 400736 18 มกราคม 2565 [DOWLOAD]
ระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ อภิชญา ขวัญแก้ว ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว1.009963 | 421395 22 กันยายน 2565 [DOWLOAD]
ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า อภิชญา ขวัญแก้ว ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว1.010393 | 426888 22 กุมภาพันธ์ 2566 [DOWLOAD]