• ภาษาไทย
  • English

♦ ครุศาสตร์คลังปัญญา | IED KNOWLEDGE SOURCE

♦ ครุศาสตร์คลังปัญญา | IED KNOWLEDGE SOURCE

   --

► กิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญาแนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีการศึกษา 2563
 
 

 

---
 • ครุศาสตร์คลังปัญญา | Knowledge Source
 • บทความแนวปฏิบัติที่ดี | Best Practice Journal
  • บทความแนวปฏิบัติที่ดี ประเภทอาจารย์
  • บทความแนวปฏิบัติที่ดี ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
  • บทความแนวปฏิบัติที่ดี ประเภทนักศึกษา

 

---


 • ชุมชนนักปฏิบัติ | Community of Practice (CoP)
  • CoP Focus Areas & Desired State
  • องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
   • ปีการศึกษา 2562
   • ปีการศึกษา 2563
   • ปีการศึกษา 2564
   • ปีการศึกษา 2565
   • ปีการศึกษา 2566
   • ปีการศึกษา 2567
   • ปีการศึกษา 2568
   • ปีการศึกษา 2569
   • ปีการศึกษา 2570

 • IED Show&Share
  • VDO Disquisition
  • Youtube Channel
  • Show&Share On Facebook Fanpage