• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

                   ด้วยบริษัท Booknet จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธาน เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ นั้น

ทาง มทร.ศรีวิชัย จึงขอส่งสำเนาประกาศมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

มทร.ศรีวิชัย กำหนดให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 

จากเดิม ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น ในระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"

บริษัทแลคตาซอย จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท" เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียน และเป็นการช่วยเหลือสังคมทางตรง

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑  

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017”

“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ เวทีโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดโดย ชมรมดนตรีสากล สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชน มาลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาผู้สนใจสามารถ กรอกแบบฟอร์ม 

- แบบ กดย. 01

- แบบ กดย. 02

- แบบ กดย. 03

- แบบ กดย. 04