• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษายุคดิจิทัล

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทุนการศึกษาโครงการ “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาจากสมาคมธุรกิจการค้าประเทศไทย (ภาคใต้) - ไต้หวัน

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โควตา (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 <<<รายละเอียด>>>

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0307/25091 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0307/25091 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้ กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน AIS WIFI