• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้ กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน AIS WIFI

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ที่ สสคท.417/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

คู่มือยื่นคำร้องสำหรับงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คู่มือยื่นคำร้องสำหรับงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาที่ไปราชการ เข้าร่วมโครงการ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9