• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

คู่มือยื่นคำร้องสำหรับงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คู่มือยื่นคำร้องสำหรับงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาที่ไปราชการ เข้าร่วมโครงการ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562

ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

นักศึกษา หรือ ผู้สนใจ สามารถสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

รายละเอียดและใบสมัคร ตามเอกสารแนบ

รับสมัครงาน บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานว่าง หลายตำแหน่ง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสงขลา บุคลากร  นักศึกษาผู้สนใจ สามรถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ