• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

พระราชทานชื่ออาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่อาคาร

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และอาคารเรียนรวมและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมาราชนั้น กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานภายในสำนักงานคณบดี

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานภายในสำนักงานคณบดี

ประกาศ "กฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557"

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เรื่อง "กฏเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรักกันมั่น-สานสัมพันธ์น้องพี่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557" 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรืองการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และคำสั่งคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรืองการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557

     ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2557 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประกาศจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ โดยทรงกำหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ส่งระเบียบและประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช้ัย เรื่อง อัตราการเ้ก็บค่าธรรมเนียม การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 นั้น