• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศ การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียดระดับอาชีวศึกษา ครั้งที 1 ประจำปี 2559

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียดระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดังนี้

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัญชีสำรองที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวทดแทนนักศึกษาที่สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัญชีสำรองที่ได้รับสิทธิ์รายงานตัวทดแทนนักศึกษาที่สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ดังเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะ ฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 มกราคม 2559 เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก ที่จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก

   สำเนา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ประสานงาน และนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก ที่จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แต่งผู้รับผิดชอบสำนักงานคณบดี

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://general.rmutsv.ac.th/sites/general.rmutsv.ac.th/files/266.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือที่ ศธ 0584/047 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือสำเนาหนังสือจำนวน ๒ ฉบับ ดังเอกสารแนบ