• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือที่ อว 0655/259 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/240 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 เรื่อง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/242 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือที่ อว 0655/208 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/209 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/204 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/245 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ อว 0655/243 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 เรื่อง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

แนวปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

แนวปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

แนวปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

แนวปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา