• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ รอบ 3.4 ประจ าปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ รอบ 3.3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ยกเลิกประกาศและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

หนังสือที่ อว 0655/260 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้