• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

การติดตามผลการด าเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน

ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร"การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่น 2

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ขอประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน AIS WIFI

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ที่ สสคท.417/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งเวียนสาเนาหนังสือหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0222.2/ว 681

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งเวียนสาเนาหนังสือหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0222.2/ว 681 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งแผนที่นาทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1, 11 และ 13 ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู ระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 5 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2563