• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

@IED RMUTSV ISSUE 01

    จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สาระครวามรู้ ความคิดรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื้อหาสาระในจุลสารฉบับนี้ นำเสนอ ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา รวมถึงอาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้หลังจากที่ได้สพเ

Invite to join "G-CON Geo-Informatics Application Competition 2019"

Announcement of suspension of teaching and learning due to the project arrangement Organizing the Sports Education Competition - Game Education No. 8

 

Mother's Day song contest four times #4

Test