• ภาษาไทย
    • English

การจัดการความรู้ 4.0 และการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างร่วมสมัยในยุคดิจิทัลการจัดการความรู้ 4.0 และการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างร่วมสมัยในยุคดิจิทัล

► รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตรการจัดการความรู้ 4.0 และการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างร่วมสมัยในยุคดิจิทัล
Living Contemporarily in the Digital Age to Knowledge Management 4.0 and Learning Organization