• ภาษาไทย
    • English

โครงการ การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

 

 


 


 

 


 

  ตัวแทนผู้นำมัคคุเทศก์น้อย  

 

                   

 

               

 


สื่อการเรียนรู้

 

 

       

 

     

 

 

  สื่อการเรียนรู้ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
  สื่อการเรียนรู้ ผลงาน RUTS นวัตกรรมสร้างสรรค

 

 


ประมวลภาพกิจกรรม

 

           
                 
ภาพกิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2564       ภาพกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2564       ภาพกิจกรรมวันที่ 26 มีนาคม 2564

 


สรุปองค์ความรู้  

 

         

 

 

       

 

 

 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชน <<<คลิก>>>
หรือ SCAN QR CODE