• ภาษาไทย
    • English

♦ ประกันคุณภาพการศึกษา

   ► ปฏิทินการประกันคุณภาพ
 


► เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
   

♦ ข้อมูลพื้นฐาน

   

♦ ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ

   

♦ เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx

   

♦ การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน : AUN - QA


► แบบฟอร์มประกันคุณภาพ  
   

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ (SOON)
  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (SOON)
   
► ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ  
   
 
 
 

► รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2  (Programme Specification : TQF2)  
   
   
   
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
    สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
   
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
 

► ระดับคณะ

 รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
         
     
         
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
         


 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
         
     
         
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
         

► ระดับหลักสูตร

 รายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตร / ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาอุตสาหการ
         
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - สาขาวิชาไฟฟ้า
         
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
         
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
         
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
-          
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
- - - - - -          


 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตร / ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

2568

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาอุตสาหการ
         
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - สาขาวิชาไฟฟ้า
         
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
         
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
         
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
-          
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
- - - - - -          

► ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 รายงานการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560
         
 


 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560