• ภาษาไทย
  • English

♦ ประกันคุณภาพการศึกษา


► เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ


 • กฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2558
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพจากเงินรายได้ พ.ศ.2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562

 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 • คู่มือรายการเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน
 • กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
 • แนวปฏิบัติสำหรับหลักสูตรที่มีความพร้อมและประสงค์ข้อขึ้นทะเบียน TQR

 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คู่มือหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • คู่มือแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • คู่มือการใช้เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

♦ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

 

♦ ข้อมูลพื้นฐานประกันคุณภาพ

 • ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 • ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
 • ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

♦ ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ

 • รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

♦ เกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx

 

♦ การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน : AUN - QA


ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
QA BASE OF COMMON DATA SET
QA
DATA HUB
QA : CDS
COMMON DATA SET
QA
IMPROVEMENT PLAN
QA
ACTION PLAN
QA
TARGET
           

ระดับคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

           

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

           

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาอุตสาหการ

           

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาไฟฟ้า

           

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

           

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

           

ระดับหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม


► ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2  (Programme Specification : TQF2)

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

► ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง
 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
         
       
         
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
         รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
         
       
         
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557
         

► ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง
 

หลักสูตร / ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาอุตสาหการ              
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - สาขาวิชาไฟฟ้า              
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์              
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน              
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม -              


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

หลักสูตร / ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

2568

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาอุตสาหการ              
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - สาขาวิชาไฟฟ้า              
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์              
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน              
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม -              

► ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รายงานการประเมินตนเอง

 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560
         
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560