• ภาษาไทย
  • English

♦ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

♦ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) โดยมุ่งเน้นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันยุค ทันสมัย มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ สามารถสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมและประเทศ ประกอบไปด้วย
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า (วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง และวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ปวส. ควบ ปริญญาตรี)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
 • และในอนาคตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
     
     
     

รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2  (Programme Specification : TQF2)
     
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
   
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)