• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง

   


► มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง DOWNLOAD
       
394/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
2220/2564 7 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Reskill & Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพิ่มเติม
[PDF]
2096/2564 23 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Reskill & Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
[PDF]
324/2563 14 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]

► คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง DOWNLOAD
       
43/2565 9 มีนาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) [PDF]
122/2563 18 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้โครงการการยกระดับความรู้และทักษะของประชาชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
[PDF]
83/2563 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) คณะครุศาสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
82/2563 22 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ในการดำเนินการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
53/2563 17 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามและดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
45/2563 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET HUB SIRVIJAYA) [PDF]
42/2563 22 พฤษภาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบโรงเรียน [PDF]
28/2563 8 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [PDF]
21/2563 12 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ร่วมโครงการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนพะตง [PDF]
143/2562 9 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ The Exhibition Smart Digital Education for All [PDF]
133/2562 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
132/2562 13 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
131/2562 13 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
130/2562 11 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
114/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
113/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
112/2562 7 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [PDF]
86/2562 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2562 [PDF]
11/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ระดับคณะ [PDF]
135/2561 7 ธันวาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2561 [PDF]
123/2561 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) [PDF]