• ภาษาไทย
    • English

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

QR CODE

ZOOM Video Conferencing

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ประเมินความพึงพอใจโครงการ

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

แบบทดสอบสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

► VDO Disquisition

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พื้นที่สงขลา ประจำปีการศึกษา 2563
   
   
แนะนำระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แนะนำหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย